Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 32. 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:  

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10; 

2) rowerów jednośladowych - 15; 

3) pozostałych pojazdów - 5. 

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.  

3.

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.  

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.  

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.  

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Oddział 11

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Ostatnie wątki na forum