Prawo

Encyklopedia Prawa

Zdolność kredytowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa polega na zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Ustawa o prawie bankowym precyzuje, że przyznanie kredytu przez bank jest uzależnione od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Bank może udzielić kredytu osobie fizycznej, prawnej lub jednostce niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu,
2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni według oceny banku uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.

Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej. Opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: