organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW - PERZÓW

 • KRS:0000158120
 • Nazwa: TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW
 • Adres:63-642 PERZÓW, 78 B
 • Miasto:PERZÓW
 • Gmina:PERZÓW
 • Powiat:KĘPIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-14
 • Konto bankowe:75841300000200012920000001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE