organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI ŁĄKA PRUDNICKA "ZŁOTY POTOK" - ŁĄKA PRUDNICKA

 • KRS:0000207792
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI ŁĄKA PRUDNICKA "ZŁOTY POTOK"
 • Adres:48-200 PRUDNIK, NAD ZŁOTYM POTOKIEM 68
 • Miasto:ŁĄKA PRUDNICKA
 • Gmina:PRUDNIK
 • Powiat:PRUDNICKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-23
 • Konto bankowe:85102037140000440201024470
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP