organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH - MYSŁOWICE - MYSŁOWICE

 • KRS:0000098294
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH - MYSŁOWICE
 • Adres:41-400 MYSŁOWICE, GRUNWALDZKA 7 / 104 A
 • Miasto:MYSŁOWICE
 • Gmina:M. MYSŁOWICE
 • Powiat:M. MYSŁOWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-14
 • Konto bankowe:77124043151111000053003083
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MYSŁOWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE