organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROPAGUJĄCE IDEE KAZIMIERZOWSKIE - NIEPOŁOMICE

 • KRS:0000207442
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROPAGUJĄCE IDEE KAZIMIERZOWSKIE
 • Adres:32-005 NIEPOŁOMICE, 3 MAJA 23
 • Miasto:NIEPOŁOMICE
 • Gmina:NIEPOŁOMICE
 • Powiat:WIELICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-08
 • Konto bankowe:11116022020000000049225875
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NIEPOŁOMICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE