organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - ŚWIEBODZICE

 • KRS:0000048985
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"
 • Adres:58-160 ŚWIEBODZICE, PARKOWA 4
 • Miasto:ŚWIEBODZICE
 • Gmina:ŚWIEBODZICE
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-30
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie.swiebodzice.pl
 • Konto bankowe:10106000760000320001344557
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIEBODZICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE