organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "OLSZÓWKA" - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000040868
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "OLSZÓWKA"
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, AL.ARMII KRAJOWEJ 141 / 55
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-19
 • Adres WWW:http://www.cyganskilas.org; http://www.olszowka.free.ngo.pl; www.olszowka.most.org.pl
 • Konto bankowe:32114020170000400212863439
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE