organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GRABOWNICA STARZEŃSKA - GRABOWNICA STARZEŃSKA

 • KRS:0000217835
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GRABOWNICA STARZEŃSKA
 • Adres:36-207 GRABOWNICA STARZEŃSKA, 584
 • Miasto:GRABOWNICA STARZEŃSKA
 • Gmina:BRZOZÓW
 • Powiat:BRZOZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-19
 • Konto bankowe:63864211132011931132560001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP