organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI "RAZEM LEPIEJ" - NOWE MISZEWO

 • KRS:0000138075
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI "RAZEM LEPIEJ"
 • Adres:09-470 BODZANÓW, PAŁACOWA 2
 • Miasto:NOWE MISZEWO
 • Gmina:BODZANÓW
 • Powiat:PŁOCKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-25
 • Adres WWW:http://www.razemlepiej.org.pl
 • Konto bankowe:70821310182002060003250001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP