organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "JESTEŚMY" - IŁAWA

 • KRS:0000056428
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "JESTEŚMY"
 • Adres:14-200 IŁAWA, KOŚCIUSZKI 23 A
 • Miasto:IŁAWA
 • Gmina:IŁAWA
 • Powiat:IŁAWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-20
 • Konto bankowe:91102035830000390200474882
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - IŁAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE