organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY" - DOBRE MIASTO

 • KRS:0000106099
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY"
 • Adres:11-040 DOBRE MIASTO, SIENKIEWICZA 5
 • Miasto:DOBRE MIASTO
 • Gmina:DOBRE MIASTO
 • Powiat:OLSZTYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-17
 • Adres WWW:http://snro-dm.net
 • Konto bankowe:02885710413004040027690002
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DOBRE MIASTO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE