organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "DLA ALBIGOWEJ" - ALBIGOWA

 • KRS:0000079477
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "DLA ALBIGOWEJ"
 • Adres:37-122 ALBIGOWA, 478
 • Miasto:ALBIGOWA
 • Gmina:ŁAŃCUT
 • Powiat:ŁAŃCUCKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-23
 • Adres WWW:http://www.albigowa.org.pl
 • Konto bankowe:83917700082001000001010001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP