organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "CZAJNIA" - TOMASZÓW LUBELSKI

 • KRS:0000201268
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"
 • Adres:22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, LWOWSKA 52
 • Miasto:TOMASZÓW LUBELSKI
 • Gmina:TOMASZÓW LUBELSKI
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-30
 • Adres WWW:http://www.czajnia.pl
 • Konto bankowe:11124028321111001002976283
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TOMASZÓW LUBELSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE