organizacje pożytku publicznego

RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - RUDA ŚLĄSKA

 • KRS:0000178360
 • Nazwa: RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • Adres:41-710 RUDA ŚLĄSKA 10, ROBOTNICZA 3 / 5
 • Miasto:RUDA ŚLĄSKA
 • Gmina:M. RUDA ŚLĄSKA
 • Powiat:M. RUDA ŚLĄSKA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-08
 • Adres WWW:http://www.rspop.cba.pl
 • Konto bankowe:25194010763059982400000000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RUDA ŚLĄSKA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE