organizacje pożytku publicznego

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO - OPOLE

 • KRS:0000250394
 • Nazwa: PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Adres:45-036 OPOLE, LUBOSZYCKA 1A / 7
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-03
 • Adres WWW:http://www.pro.opole.pl
 • Konto bankowe:17109021380000000104982976
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE