organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DOBRYM MIEŚCIE - DOBRE MIASTO

 • KRS:0000334982
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DOBRYM MIEŚCIE
 • Adres:11-040 DOBRE MIASTO GARNIZONOWA 20
 • Miasto:DOBRE MIASTO
 • Gmina:DOBRE MIASTO
 • Powiat:OLSZTYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-04
 • Adres WWW:http://psouu.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:65885710413001000024660001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DOBRE MIASTO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE