organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERTUŁTOWY - RADLIN

 • KRS:0000083440
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERTUŁTOWY
 • Adres:44-310 RADLIN, RYMERA 15 B
 • Miasto:RADLIN
 • Gmina:RADLIN
 • Powiat:WODZISŁAWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-04
 • Adres WWW:http://www.osp.radlin.pl
 • Konto bankowe:29846800000010000890500001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADLIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE