organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP - GOŁDAP

 • KRS:0000024865
 • Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP
 • Adres:19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 16
 • Miasto:GOŁDAP
 • Gmina:GOŁDAP
 • Powiat:GOŁDAPSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-09
 • Adres WWW:http://www.frrg.pl
 • Konto bankowe:73102047240000310200283218
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GOŁDAP
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE