organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU BIESZCZAD - PRZYSIETNICA

 • KRS:0000144995
 • Nazwa: FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU BIESZCZAD
 • Adres:36-200 BRZOZÓW, PRZYSIETNICA 883
 • Miasto:PRZYSIETNICA
 • Gmina:BRZOZÓW
 • Powiat:BRZOZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-24
 • Konto bankowe:59124023241111000033230791
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE