organizacje pożytku publicznego

AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA - GRODZISK MAZOWIECKI

 • KRS:0000318482
 • Nazwa: AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA
 • Adres:05-827 GRODZISK MAZOWIECKI, ORZESZKOWA 2
 • Miasto:GRODZISK MAZOWIECKI
 • Gmina:GRODZISK MAZOWIECKI
 • Powiat:GRODZISKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-04
 • Adres WWW:http://www.wiedza3g.pl
 • Konto bankowe:18105019241000009067725672
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GRODZISK MAZOWIECKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE