Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1994 nr 134 poz. 692
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
Data ogłoszenia:1994-12-22
Data wejscia w życie:1995-01-01

692

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 1994 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz 1994 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumie się przez to ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 245 oraz z 1994 r. Nr 1 poz. 3).

§ 2. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zwanym dalej „Lasami Państwowymi”, w ramach którego działają następujące jednostki organizacyjne:

1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, zwana dalej „Dyrekcją Generalną”,

2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, zwane dalej „regionalnymi dyrekcjami”,

3) nadleśnictwa,

4) jednostki organizacyjne o których mowa w art. 32 ust 4 ustawy, zwane dalej „zakładami”.

§ 3. Działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego.

§ 4. 1. W Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, jest prowadzona działalność:

1) administracyjna w Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcjach i nadleśnictwach,

2) gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się działalność:

a) podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, a także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym, zwaną dalej „działalnością podstawową”,

b) uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym, zwaną dalej „działalnością uboczną”,

3) dodatkowa - produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.

2. Zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospodarką leśną.

3. Przychody z działalności ubocznej i dodatkowej nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie.

§ 5. 1. Z dotacji celowych, o których mowa w art. 54 ustawy, finansowane są zadania, na które została udzielona dotacja w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

2. Dotacje celowe, nie wykorzystane w danym roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej nie zostały wykorzystane.

§ 6. 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są sporządzane przez nie roczne plany finansowo-gospodarcze zawierające:

1) zadania rzeczowe,

2) przychody ze sprzedaży,

3) koszty działalności,

4) wynik finansowy.

2. Plany finansowo-gospodarcze regionalnych dyrekcji, obok planu własnego, obejmują plany nadleśnictw i zakładów, zatwierdzane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji.

3. Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego.

4. W planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych zapewnia się środki na tworzenie, łączenie, dzielenie i likwidację nadleśnictw oraz zakładów.

§ 7. 1. Nadleśniczy przedstawia dyrektorowi regionalnej dyrekcji informację o działalności finansowo-gospodarczej nadleśnictwa.

2. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji przedstawiają Dyrektorowi Generalnemu zbiorcze informacje obejmujące wyniki nadzorowanych nadleśnictw i zakładów oraz wyniki własne regionalnej dyrekcji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) stan zasobów, w tym powierzchnie lasów, gruntów nie zabudowanych i wód,

2) wyniki finansowe,

3) wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej, obejmujące w szczególności:

a) zalesienie i odnowienia,

b) pielęgnację i ochronę lasu,

c) rozmiary pozyskania i sprzedaży drewna,

4) wykonanie zadań, o których mowa w § 5.

4. Dyrektor Generalny - w związku z art. 52 ust 1 ustawy - przedstawia, w okresie do końca maja każdego roku, Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ 2

Zasoby

§ 8 1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, o których mowa w § 2, prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa.

2. Wartość mienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ewidencja oraz ustalenie wartości lasów i gruntów są dokonywane według stanu określonego w planie urządzenia lasu.

§ 9. 1. Zasoby Lasów Państwowych są zwiększane o:

1) zysk bilansowy, z uwzględnieniem § 18,

2) odpisy amortyzacyjne od wartości majątku trwałego,

3) kwoty zwiększające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,

4) dotacje celowe, o których mowa w art. 54 ustawy,

5) wartość przekazywanych Lasom Państwowym nieruchomości,

6) wartość majątku trwałego otrzymanego w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,

7) środki z innych źródeł.

2. Zasoby Lasów Państwowych są zmniejszane o:

1) straty bilansowe,

2) umorzenia majątku trwałego,

3) kwoty zmniejszające wartość majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,

4) wartość majątku trwałego, przekazanego:

a) w wykonaniu odrębnych przepisów prawnych,

b) w wyniku realizacji inwestycji wspólnych,

c) na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowych.

§ 10. 1. Zasoby, o których mowa w § 8 ust. 1, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać zmianom o wartość przekazywanego między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia, na ich wniosek i za zgodą:

1) Dyrektora Generalnego - w odniesieniu do zasobów regionalnych dyrekcji oraz zasobów bezpośrednio jemu podległych zakładów,

2) dyrektora regionalnej dyrekcji - w odniesieniu do zasobów nadzorowanych nadleśnictw oraz zakładów.

2. Zasoby poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą ulegać również zmianie w przypadkach tworzenia i likwidowania, łączenia i dzielenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 11. Dochody ze sprzedaży lasów i gruntów, o których mowa w art. 38 ustawy, są przekazywane do budżetu państwa.

§ 12. 1. Składniki majątku trwałego podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, amortyzacji na ogólnych zasadach.

2. Dyrektor regionalnej dyrekcji może centralizować część odpisów amortyzacyjnych nadzorowanych jednostek i określać ich przeznaczenie.

§ 13. 1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zbywają środki trwałe w drodze publicznego przetargu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osad leśnych i budynków mieszkalnych.

ROZDZIAŁ 3

Przychody i koszty działalności

§ 14. 1. Przychody Lasów Państwowych, o których mowa w art. 50 ustawy, są sumą przychodów ich jednostek organizacyjnych. Źródła przychodów stanowią w szczególności wpływy:

1) ze sprzedaży:

a) drewna, produktów ubocznych lasu, runa leśnego oraz nasion, szyszek, sadzonek i choinek,

b) produktów gospodarki rolnej, łąkowej i rybackiej,

c) materiałów, towarów i zbędnych środków trwałych,

2) z wydzierżawiania lub wynajmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w tym z wydzierżawiania obwodów łowieckich,

3) z zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego lasów,

4) z operacji pieniężnych,

5) z innych źródeł.

2. Nadleśnictwa przekazują na rachunek Generalnej Dyrekcji, określaną corocznie przez Dyrektora Generalnego, część zysku z działalności dodatkowej.

§ 15. Sprzedaż wyrobów lub usług między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, o których mowa w § 2 pkt 1-3, jest realizowana po koszcie wykonania.

§ 16. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie mogą nabywać produktów lub usług po cenach równych lub wyższych od tych, które oferują określone jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

§ 17. Kosztami działalności Lasów Państwowych są:

1) odpis podstawowy na Fundusz Leśny,

2) wydatki na działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2,

3) podatek leśny.

ROZDZIAŁ 4

Wynik finansowy

§ 18. 1. Wynik finansowy Lasów Państwowych stanowi sumę wyników finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

2. Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczajne.

§ 19. 1. Wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu:

1) o wartość nie wykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej,

2) o część zysku przekazywanego na rachunek Generalnej Dyrekcji

- pozostaje w dyspozycji nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych.

2. Z dodatniego wyniku finansowego mogą być wydzielone środki, w wysokości nie przekraczającej łącznie 15%, z przeznaczeniem na:

1) nagrody dodatkowe,

2) zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3) cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej.

3. Środki związane z niewykonaniem zadań rzeczowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechodzą na realizację tych zadań w roku następnym.

§ 20. W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych są tworzone zakładowe fundusze nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obciążające koszty działalności tych jednostek.

ROZDZIAŁ 5

Fundusz Leśny

§ 21. 1. Odpis podstawowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, ustalany jest wskaźnikiem procentowym na dany rok w stosunku do planowanych przychodów ze sprzedaży drewna.

2. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest na podstawie przedstawionego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych.

§ 22. Nadleśnictwo dokonuje co miesiąc odpisu podstawowego na Fundusz Leśny. Odpis podstawowy stanowi iloczyn wartości przychodów ze sprzedaży drewna i ustalonego dla danego nadleśnictwa wskaźnika.

§ 23. Dyrektor Generalny wyrównuje ze środków Funduszu Leśnego niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej oraz przekazywania odpisów na rachunek Dyrekcji Generalnej.

§ 24. Nie wykorzystane w danym roku gospodarczym środki finansowe Funduszu Leśnego przechodzą na rok następny.

ROZDZIAŁ 6

Przepisy końcowe

§ 25. Do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się przepisy w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 26. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych (Dz. U. Nr 125, poz. 555).

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak