Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 115 poz. 781
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01
Data ujednolicenia:2009-02-28

781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:

a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych -- również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,

c) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

d) w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego, jednostek, o których mowa w lit. a i b, oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

e) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego;

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odrębnych przepisów przez podmioty sektora finansów publicznych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) placówka -- jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) samorządowa jednostka budżetowa -- odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego -- wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku;

4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego -- odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku;

5) dysponenci środków budżetu państwa -- dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 162 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

6) klasyfikacja budżetowa -- klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

7) klasyfikacja wydatków strukturalnych -- klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy -- również dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-23 -- miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A -- miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23 B -- miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL -- kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-23 PRF -- miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-24 -- miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27 -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27PI_ -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 PRF -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) Rb-28NW -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28S -- miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-NDS -- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) Rb-Z -- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) Rb-N -- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-30 -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-31 -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-33 -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-34 -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) Rb-40 -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) Rb-50 -- kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-70 -- kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-71 -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) Rb-WS -- roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) Rb-FM -- półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-ZUS -- półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) Rb-ST -- roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) Rb-Z-PPP -- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia.

33) Rb-UZ -- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18a do rozporządzenia;

34) Rb-UN -- roczne sprawozdanie uzupełniąjące o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19a do rozporządzenia;

35) Rb-FUS -- miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30a do rozporządzenia;

36) Rb-FER -- miesięczne sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30b do rozporządzenia.";

2) w § 4:

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek -- Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy placówek, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych -- Rb-34,

c) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego -- Rb-FM,

d) dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej -- Rb-33, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N,

e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego -- Rb-28NW,

f) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki na inwestycje wieloletnie -- Rb-71,

g) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami -- Rb-50,

h) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe -- Rb-24, Rb-27,

i) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe -- Rb-23A, Rb-23 B, Rb-27,

j) kierownicy państwowych zakładów budżetowych -- Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

k) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych -- Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

l) kierownicy placówek -- Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,

m) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami -- Rb-27ZZ,

n) Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -- Rb-27,

o) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -- Rb-ZUS,

p) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -- Rb-33, Rb-40 w odniesieniu do funduszy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji oraz administracyjnego;

r) dysponenci główni środków budżetu państwa nadzorujący państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej -- Rb-UZ;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego -- Rb-ST, Rb--27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-UZ, Rb-UN,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego -- Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

c) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej -- Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

d) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych -- Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

e) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych -- Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

f) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych -- Rb-34,

g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa -- Rb-27,

h) (uchylony).

3) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych -- Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

b) kierownicy agencji -- Rb-23 PRF, Rb-28 PRF;

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych-- rektorzy uczelni publicznych -- Rb-70;

5) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok -- dysponenci państwowych funduszy celowych -- Rb-40;

6) w zakresie realizacji wydatków strukturalnych:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami -- Rb-WS,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki łączne, skonsolidowane, obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami -- Rb-WS,

c) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną -- Rb-WS,

d) państwowe szkoły wyższe -- Rb-WS,

e) jednostki badawczo-rozwojowe -- Rb-WS,

f) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne -- Rb-WS,

g) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a i b, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego -- Rb-WS;

7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego:

a) organy administracji rządowej,

b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

c) fundusze celowe,

d) uczelnie publiczne,

e) jednostki badawczo-rozwojowe,

f) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

g) państwowe lub samorządowe instytucje kultury,

h) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

i) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych,

jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów -- Rb-Z-PPR

Rozdział 4

Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu -- w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

2) w zakresie wykonania -- narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

§ 6.1. Sprawozdania:

1) jednostkowe -- są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 -- są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) dysponentów głównych środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych -- są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

4) skonsolidowane -- są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 6, po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

a) sprawozdań organów podatkowych,

b) sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

2) roczne sprawozdanie łączne, na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, uwzględniając korektę wynikającą z zamknięcia rachunków budżetu państwa.

3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią.

§ 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-UZ, sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

§ 8.1. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość;

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, które sporządza się w złotych;

3) skonsolidowane sporządza się w tysiącach złotych.

2. Sprawozdanie Rb-40, Rb-71, Rb-ZUS, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER sporządza się w tysiącach złotych.

§ 9.1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

6. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami sporządzanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzania sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

§ 10. Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

§ 11. Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.

§ 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1) ), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDR

3.  Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

§ 13. 1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania Rb-23, Rb-23 A, Rb-23 B, Rb-23 PRF, Rb-40, Rb-FM, Rb-FUS i Rb-FER są przekazywane wyłącznie w formie dokumentu.

§ 14. Jednostki wymienione w § 4 pkt 6 przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania skonsolidowane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

§ 15. Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.

§ 16. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 33 do rozporządzenia;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 34 do rozporządzenia;

3) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 35 do rozporządzenia;

4) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, sporządzający sprawozdania jednostkowe, są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, sporządzający sprawozdania jednostkowe, są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 38 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

§ 19. 1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego.

4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa -- z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 162 ustawy o finansach publicznych.

5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

6. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-34 tylko za II i IV kwartał.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

§ 20. 1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23A i Rb-23 B stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu sprawozdawczego z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego -- według rachunków -- wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień -- według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

2) miesięcznych za grudzień -- według stanu na dzień 8 stycznia;

3) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych -- według stanu na dzień następujący po dniu, w którym dokonano ostatecznego rozliczenia operacji dokonanych na rachunkach bankowych, w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o którym mowa w § 19 w ust. 4,

b) urzędów skarbowych i izb celnych -- według stanu na dzień 26 stycznia.

5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na koniec pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

6. (uchylony).

7. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

8. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze -- w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych -- z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

9. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe oraz dysponenci środków budżetu państwa, uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty dochodów przekazane na rachunki bieżące budżetu państwa za każdy kwartał roku budżetowego, z tym że:

1) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem izb skarbowych;

2) dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem dysponentów głównych budżetu państwa.

§ 21. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji otrzymujący środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności potwierdzają w bankach, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego poprzez odciśnięcie stempla dziennego na sprawozdaniu Rb-23 PRF.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 r. i rocznych za 2006 r., z zastrzeżeniem § 23.

§ 23. Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa pu-bliczno-prywatnego jest sporządzane po raz pierwszy za IV kwartał 2006 r.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.2)

Minister Finansów: w z. S.Kluza

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. (poz. 781)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 18 a

Załącznik 19

Załącznik 19a

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Lp.VII

Załącznik 30a

Załącznik 30b

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35

Załącznik 36

Załącznik 37

Załącznik 38


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).