Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 113 poz. 772
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
Data ogłoszenia:2006-06-30
Data wejscia w życie:2006-07-01

772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja;

3) zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) agencie emisji -- rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów obligacji i utrzymanie elektronicznego systemu przetargowego przeznaczonego do ich obsługi;

2) Krajowym Depozycie -- rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.;

3) komunikacie -- rozumie się przez to informację publikowaną, na podstawie rozporządzenia, przez Ministra Finansów dotyczącą obligacji skarbowych oferowanych na przetargach;

4) liście emisyjnym -- rozumie się przez to akt emisyjny wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;

5) narosłych odsetkach -- rozumie się przez to wartość odsetek, stanowiących należność uboczną z tytułu jednej obligacji, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji;

6) współczynniku indeksacji -- rozumie się przez to wartość, w oparciu o którą jest waloryzowana wartość nominalna obligacji indeksowanych, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji w sposób określony w liście emisyjnym. W przypadku obligacji, których wartość nominalna nie podlega indeksacji, współczynnik ten w każdym przypadku wynosi 1 (jeden);

7) cenie czystej -- rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednej obligacji, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

8) dniu ustalenia praw -- rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń.

§ 3. Obligacje mogą być emitowane, w szczególności, jako obligacje:

1) zerokuponowe;

2) o stałej stopie procentowej;

3) o zmiennej stopie procentowej;

4) indeksowane.

§ 4.1. Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu zarządzania długiem Skarbu Państwa, Minister Finansów może zawrzeć umowę z wybranymi uczestnikami Krajowego Depozytu lub innymi podmiotami, w której przyzna wyłączne prawo składania ofert nabycia obligacji lub wyłączne prawo składania ofert nabycia określonych emisji.

3. Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 8.

§ 5.1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w euro.

2.  Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 (jeden tysiąc) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty.

3. Walutę obligacji, wartość nominalną jednej obligacji oraz łączną wartość nominalną emitowanych obligacji określa list emisyjny.

§ 6.1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela.

2. Obligacje nie posiadają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.

§ 7.1. Obligacje mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 8. Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Uczestnicy przetargów

§ 9.1. W przetargach mogą brać udział, z zastrzeżeniem ust. 2, banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji określonych w rozporządzeniu, zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. W przetargach obligacji mogą brać ponadto udział banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Prawo bankowe, nieposiadające statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. Szczegółowe warunki i tryb nabywania obligacji przez te banki zostaną określone w umowie z Ministrem Finansów.

§ 10. Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu.

Rozdział 3

Przetargi obligacji

§ 11. 1. Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.

2. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

3. Minister Finansów może odwołać lub unieważnić, przed przyjęciem ofert, przetarg obligacji bez podawania przyczyn.

§ 12. 1. Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu przetargowego.

2. W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

3.  Uczestnicy przetargu składają oferty w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

4. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.

§ 13. 1. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.

3. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

Rozdział 4

Przetarg sprzedaży

§ 14. Obligacje są oferowane na przetargach sprzedaży, w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 15. Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem sprzedaży obligacji Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;

5) wartość nominalną oferowanych obligacji;

6) minimalną wartość nominalną oferty;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 16. Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty;

5) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

§ 17. 1. Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży najniższą przyjętą cenę czystą dla oferowanych obligacji.

2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny czystej zostają przyjęte w całości. Oferty z ceną równą najniższej przyjętej cenie czystej mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 18. Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu obligacji;

4) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto;

7) minimalną przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

8) średnią ważoną cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

10) stopę redukcji ofert.

Rozdział 5

Przetarg uzupełniający

§ 19. 1. Minister Finansów może oferować obligacje na przetargu uzupełniającym.

2. Przetarg uzupełniający może zostać zorganizowany najpóźniej następnego dnia po przetargu sprzedaży.

3. Sprzedaż obligacji na przetargu uzupełniającym odbywa się według średniej ważonej ceny czystej ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

4. Wartość nominalna obligacji oferowanych na przetargu uzupełniającym nie może być większa niż 20 % wartości nominalnej obligacji oferowanych na przetargu sprzedaży.

§ 20. Do zakupu obligacji na przetargu uzupełniającym są uprawnieni wyłącznie uczestnicy przetargu, którzy dokonali zakupu obligacji na przetargu sprzedaży.

§ 21. W przypadku podjęcia decyzji o organizacji przetargu uzupełniającego. Minister Finansów ogłasza w dniu przetargu sprzedaży komunikat o przetargu uzupełniającym zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;

5) wartość nominalną oferowanych na przetargu uzupełniającym obligacji;

6) średnią ważoną cenę czystą ofert przyjętych na przetargu sprzedaży, stanowiącą cenę czystą obligacji na przetargu uzupełniającym;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 22. 1. Oferta zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

2. Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym przez jednego uczestnika przetargu nie może być większa od wartości, o której mowa w § 21 pkt 5.

§ 23. 1. Na przetargu uzupełniającym zakup obligacji przez poszczególnych uczestników przetargu następuje proporcjonalnie do wartości obligacji nabytych przez nich na przetargu sprzedaży.

2. Proporcjonalny udział uczestnika przetargu uzupełniającego jest obliczany jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu sprzedaży, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zakupu złożonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości, o której mowa w § 21 pkt 5, nieprzydzielone mu obligacje o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu. W tym przypadku przydział przedmiotowych obligacji nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, rezygnujących z zakupu obligacji o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od wartości, o której mowa w § 21 pkt 5, oferty poszczególnych uczestników przetargu są realizowane w całości.

§ 24. Po przetargu uzupełniającym Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu uzupełniającego zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu obligacji;

4) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto;

7) średnią ważoną cenę czystą przyjętych ofert.

Rozdział 6

Rozliczenie przetargu sprzedaży i przetargu uzupełniającego

§ 25. 1. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaży określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu w dniu rozliczenia przetargu sprzedaży do godziny określonej zgodnie z § 15 pkt 2.

3. Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.

4. Obciążenie rachunków, o których mowa w ust. 3, wykorzystywanych do dokonywania rozliczeń oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

§ 26. 1. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 1, liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt.

3. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

4. Jeżeli cena zakupu, powiększona o odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji, z tym że do dni roboczych nie wlicza się soboty.

§ 27. W przypadku przetargu uzupełniającego przepisy § 25 i 26 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Przetarg zamiany obligacji

§ 28. Minister Finansów może oferować na przetargach obligacje w drodze sprzedaży w zamian za odkupione od posiadaczy obligacje, których termin wykupu jeszcze nie upłynął, poprzez zaliczenie wierzytelności posiadaczom tych obligacji z tytułu odkupu na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji (przetargi zamiany).

§ 29. Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu zamiany zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu odkupywanych obligacji;

5) termin wykupu oferowanych obligacji;

6) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu dla obligacji, określonych w pkt 4 i 5;

7) wykaz obligacji, których cenę czystą uczestnik przetargu jest obowiązany podać w ofercie;

8) minimalną wartość nominalną oferty.

§ 30. Najpóźniej w dniu przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o cenach na przetargu zamiany zawierający w szczególności:

1) cenę czystą odkupywanych obligacji albo

2) cenę czystą oferowanych obligacji.

§ 31. Oferta zamiany obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu odkupywanych obligacji;

4) termin wykupu oferowanych obligacji;

5) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) cenę czystą:

a) oferowanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 30 pkt 1, albo

b) odkupywanych obligacji w przypadku, o którym mowa w § 30 pkt 2;

7) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa oraz na które nabywa obligacje.

§ 32. Sposób obliczenia ceny jednej obligacji odkupywanej, ceny jednej obligacji oferowanej do sprzedaży oraz liczby obligacji nabywanych na przetargu zamiany określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 33. 1. Po upływie terminu składania ofert zamiany Minister Finansów określa dla danego przetargu zamiany przyjętą cenę czystą dla obligacji o danym terminie wykupu.

2. Liczba obligacji przyznanych w zamian za odkupione obligacje jest zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej, w dół lub w górę, na zasadach ogólnych.

3.  W terminie rozliczenia przetargu zamiany uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty.

4. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych w dniu rozliczenia przetargu zamiany, uczestnik przetargu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny określonej w załączniku 3 pkt 1 i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu zamiany do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobieranie w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu zamiany.

§ 34. Obligacje odkupione przez Ministra Finansów na przetargu zamiany ulegają umorzeniu z chwilą dokonania rozliczenia, z wyjątkiem obligacji nabywanych przez Skarb Państwa w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.

§ 35. Po przetargu zamiany Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu zamiany zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu odkupywanych obligacji;

4) termin wykupu oferowanych obligacji;

5) cenę określoną w § 30;

6) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę przetargową;

7) wartość nominalną przyjętych ofert przetargowych;

8) wartość nominalną sprzedanych obligacji;

9) najniższą przyjętą cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;

10) średnią ważoną cenę czystą przyjętych ofert i odpowiadającą jej rentowność;

11) maksymalną przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność.

Rozdział 8

Przetarg odkupu obligacji

§ 36. Minister Finansów może odkupywać obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

§ 37. Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;

5) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

6) minimalną wartość nominalną oferty;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 38. Oferta sprzedaży obligacji na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty;

5) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje;

7) numer rachunku bieżącego banku prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, na który ma być przelana kwota z tytułu odkupu.

§ 39. 1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę czystą dla odkupywanych obligacji.

2. Wszystkie oferty sprzedaży z ceną niższą od najwyższej przyjętej ceny czystej zostają przyjęte w całości. Oferty z ceną równą najwyższej przyjętej cenie czystej mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 40. Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu obligacji;

4) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) wartość nominalną obligacji, objętych ofertami sprzedaży;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty sprzedaży przyjęto;

7) najniższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

8) średnią ważoną cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

10) stopę redukcji ofert.

§ 41. Sposób obliczenia ceny odkupu obligacji zbywanych na przetargu odkupu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 42. W przypadku przetargu odkupu przepisy § 33 ust. 3 i 4 oraz § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 43. 1. Zapłata ceny odkupu przez Ministra Finansów następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargu odkupu odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.

2. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 1, oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

Rozdział 9

Oprocentowanie obligacji

§ 44. 1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, której wysokość lub sposób obliczenia określa list emisyjny.

2. Począwszy od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

3.  Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek od obligacji zawiera list emisyjny.

4. Narosłe odsetki naliczane są zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o ile list emisyjny nie stanowi inaczej. Wartość narosłych odsetek jest wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 45. W przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej Minister Finansów ogłasza, w drodze komunikatu, wysokość stopy procentowej oraz wartość należnych odsetek od jednej obligacji w kolejnych okresach odsetkowych.

§ 46. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w okresach odsetkowych określonych w liście emisyjnym.

Rozdział 10

Przedterminowy wykup obligacji

§ 47. 1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy wybranych serii obligacji do bezwarunkowego przedstawienia ich do przedterminowego wykupu. W takim przypadku obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po przedterminowym wykupie.

2. Cena wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wcześniejszego wykupu, określa list emisyjny.

3.  Uczestnicy przetargu przedkładają u agenta emisji obligacje do przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.

§ 48. 1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo bezwarunkowego wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obligacje nie podlegają oprocentowaniu począwszy od następnego dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym.

2. Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Uczestnicy przetargu składają u agenta emisji dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji w imieniu własnym i na własny rachunek.

4.  W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów ma prawo dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest ogłaszana w odpowiednim komunikacie.

Rozdział 11

Wykup obligacji

§ 49. 1. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, w dniu określonym w liście emisyjnym.

2. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu:

1) według wartości nominalnej w terminie wykupu:

a) w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 43 ust. 1,

b) poprzez zaliczenie wierzytelności posiadaczom obligacji na poczet ceny nabywanych przez nich obligacji kolejnych emisji. Sposób zaliczenia określa list emisyjny;

2) według wartości nominalnej, poniżej wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej, w drodze zapłaty, ze środków budżetu państwa, z wykorzystaniem rachunków, o których mowa w § 43 ust. 1, w przypadku przedterminowego wykupu obligacji:

a) w drodze wezwania posiadaczy obligacji do bezwarunkowego przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu,

b) w drodze bezwarunkowego wezwania emitenta przez posiadaczy obligacji do przedterminowego wykupu.

3. Wierzytelność z obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Minister Finansów, najpóźniej na miesiąc przed terminem zapłaty odsetek z tytułu obligacji lub ich wykupu, ogłasza komunikat zawierający wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty, w sposób określony w ust. 3.

§ 50. 1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 51. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 52. Minister Finansów może złożyć wniosek do Krajowego Depozytu o objęcie wspólnym kodem (asymilację) różnych emisji obligacji.

§ 53. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.2)

Minister Finansów: w z. S. Kluza

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. (poz. 772)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376, z 2002 r. Nr 208, poz. 1767, z 2003 r. Nr 220, poz. 2177, z 2004 r. Nr 244, poz. 2453 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2086).