Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 153 poz. 1751
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wejscia w życie:2002-01-12
Data ujednolicenia:2003-11-07


1751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Koszty finansowania, stanowiące element okresowych rozliczeń między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem, który zawarł Umowę DOKE, oblicza się jako sumę rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla waluty kredytu eksportowego i stawki marży bankowej.

2. Marża bankowa ustalona w Umowie DOKE, w wysokości określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, zwanej dalej „ustawą”, pozostaje na stałym poziomie przez cały okres obowiązywania Umowy DOKE.

3. Obliczanie kwoty zwrotu dopłat na rachunek określony w art. 4 ust. 3 ustawy, dokonywanego przez bank z tytułu rozwiązywania Umowy DOKE przed upływem terminu jej obowiązywania, następuje na warunkach określonych w Umowie DOKE, przy czym kwotę tę powiększa się o odsetki ustawowe i pomniejsza o przekazaną na ten rachunek nadwyżkę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 2. 1. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego jest przyjmowana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego kredytu eksportowego.

2. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego dla danego okresu odsetkowego jest równa stopie procentowej notowanej, dla takiego okresu, na rynku międzybankowym dla waluty kredytu eksportowego, stosownie do przepisów ust. 4-7.

  3. W przypadku gdy okres odsetkowy kredytu eksportowego nie pokrywa się z okresem, dla którego ustalana jest rynkowa stopa procentowa, wysokość tej stawki jest obliczana z zastosowaniem metody interpolacji liniowej. Interpolacji dokonuje się proporcjonalnie do notowań dwóch rynkowych stawek oprocentowania krótkoterminowego, przypadających najbliżej okresu odsetkowego kredytu eksportowego.

3a. W przypadku gdy okres odsetkowy kredytu eksportowego jest krótszy niż jeden miesiąc, rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego dla takiego okresu odsetkowego jest równa jednomiesięcznej stopie procentowej notowanej na rynku międzybankowym dla waluty kredytu eksportowego, zgodnie z ust. 4-7.

§ 3. Stałe stopy procentowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, są stosowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy:

1) składaniu przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE,

2) przedłużaniu terminu obowiązywania przyrzeczenia,

3) podpisywaniu Umowy DOKE.

§ 4. 1. W przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje właściwą dla danej waluty stałą stopę procentową, obowiązującą w dniu złożenia przyrzeczenia albo w dniu złożenia kompletnego wniosku, jeżeli stała stopa procentowa obowiązująca w dniu złożenia takiego wniosku była niższa od obowiązującej w dniu złożenia przyrzeczenia.

1) stałą stopę procentową, która obowiązywała w dniu złożenia wniosku, albo

2) stałą stopę procentową, która będzie obowiązywać w dniu podpisania umowy eksportowej, jeżeli do chwili złożenia wniosku nie została podpisana umowa eksportowa.

2. Stosownie do Porozumienia OECD, wymienionego w art. 2 pkt 5 ustawy, stała stopa procentowa, o której mowa w ust. 1, jest powiększana o 20 punktów bazowych (sto punktów bazowych jest równe 1%), jeżeli do dnia złożenia przyrzeczenia nie została podpisana umowa eksportowa.

§ 5. 1. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania przyrzeczenia Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje właściwą dla danej waluty:

1) stałą stopę procentową obowiązującą w dniu złożenia wniosku o przedłużenie tego terminu,

2) stałą stopę procentową obowiązującą w dniu podpisania umowy eksportowej, jeżeli taka stopa procentowa została zastosowana w przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE.

2. Przepis § 4 ust. 2, w zakresie ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. W Umowie DOKE przyjmuje się stałą stopę procentową określoną w przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy w przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE Bank Gospodarstwa Krajowego zastosował stałą stopę procentową, która obowiązywała w dniu złożenia wniosku, a termin obowiązywania przyrzeczenia był przedłużony, w Umowie DOKE przyjmuje się stałą stopę procentową obowiązującą w dniu złożenia wniosku o przedłużenie przyrzeczenia.

3. Wysokość stałej stopy procentowej określonej w Umowie DOKE nie podlega zmianie.

§ 7. Tabela opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (poz. 1751)

Załącznik 1