Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy różne, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/4
Prawo finansowe i bankowe - przepisy różne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 98 poz. 634
  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 87 poz. 583
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 56 poz. 373
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz sposobu usuwania tych informacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 186 poz. 1371
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 183 poz. 1354
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 112 poz. 759
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 67 poz. 479
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 61 poz. 433
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 249 poz. 2104
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2571
  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 159 poz. 1667
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 146 poz. 1546
  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 121 poz. 1262
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych
  Więcej
nowsze 1 2 3 4
 • Adres publikacyjny: