Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo wyższe, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/12
Prawo dla każdego - szkolnictwo wyższe
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 141 poz. 892
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 117 poz. 744
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 89 poz. 544
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 84 poz. 510
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 493
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 80 poz. 476
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 69 poz. 415
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 65 poz. 400
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 60 poz. 372
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 52 poz. 300
  Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 18 poz. 114
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 188 poz. 1347
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1305
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 164 poz. 1166
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 160 poz. 1129
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: