Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 13 poz. 82
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Data ogłoszenia:2007-01-29
Data wejscia w życie:2007-01-29
Data ujednolicenia:2008-05-30
Data obowiazywania:2007-01-29

82

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”;

2) organizację i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowe zasady przyznawania punktów, o których mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, zwanej dalej „ustawą”;

3) minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 22 ust. 7 ustawy;

4) rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunku określonego w art. 19 pkt 4 ustawy;

5) wysokość i sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 24 ustawy.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia w danym roku postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej „KSAP”, powołuje zespół sprawdzający liczący co najmniej 8 członków.

2. Dyrektor KSAP wyznacza spośród członków zespołu sprawdzającego przewodniczącego i sekretarzy zespołu sprawdzającego, a na wniosek przewodniczącego może wyznaczyć wiceprzewodniczącego zespołu sprawdzającego.

§ 3. Zespół sprawdzający:

1) sprawdza prawidłowość i kompletność zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego, zwanych dalej „zgłoszeniami”;

2) sprawdza wiedzę, umiejętności i predyspozycje kierownicze pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie;

3) ustala wyniki postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy;

4) ustala ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy;

5) dokonuje uszeregowania ostatecznych wyników postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 22 ust, 7 ustawy.

§ 4. 1. Zespół sprawdzający obraduje na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zespołu sprawdzającego kieruje pracami zespołu oraz organizuje te prace przy pomocy sekretarzy zespołu sprawdzającego.

3. Z posiedzenia zespołu sprawdzającego sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.

4. Zespół sprawdzający podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu sprawdzającego.

5. Dyrektor KSAP zapewnia obsługę prac zespołu sprawdzającego i prawidłowość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nie mogą przystąpić do tego postępowania.

§ 6. 1. Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego kieruje zgłoszenie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie określonym w ust. 2.

2. Zgłoszenie składa się bezpośrednio w siedzibie KSAP albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania zgłoszenia w placówce pocztowej.

3. Niekompletne lub wadliwie wypełnione zgłoszenie zespół sprawdzający zwraca osobie przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem odbioru, w celu uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało uzupełnione lub poprawione.

4. Jeżeli osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego wezwana do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia nie dokona tych czynności w terminie, o którym mowa w ust. 3, albo uzupełnione lub poprawione zgłoszenie nie potwierdzi spełnienia przez tę osobę warunków przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, zespół sprawdzający zawiadamia o tym tę osobę, za pokwitowaniem odbioru.

§ 7. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych, zwanego dalej „sprawdzianem”, ustala Dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem.

2. Informację o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu Dyrektor KSAP udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP, co najmniej na 14 dni przed tym terminem. Informację udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. 1. Sprawdzian ma formę pisemną i składa się z następujących części:

1) sprawdzianu wiedzy;

2) sprawdzianu umiejętności;

3) sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.

2. Dyrektor KSAP przekazuje przewodniczącemu zespołu sprawdzającego materiały służące przeprowadzeniu sprawdzianu, zawierające w szczególności testy i zadania oraz arkusze odpowiedzi i klucze ich oceny.

3. Zespół sprawdzający prowadzi postępowanie kwalifikacyjne przy użyciu materiałów, o których mowa w ust. 2.

§ 9. 1. Zakres tematyczny sprawdzianu wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu: prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych.

2. Wykaz zagadnień do sprawdzianu wiedzy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Sprawdzian wiedzy ma formę testu wyboru i składa się ze 100 pytań. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi lub za odpowiedź nieprawidłową -- O punktów.

4. Sprawdzian wiedzy trwa odpowiednio do zastosowanego testu, jednak nie krócej niż 60 minut.

§ 10. 1. Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności obejmuje sprawdzenie: umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności analizy i wykorzystania informacji, umiejętności planowania i organizacji, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności interpersonalnych.

2. Sprawdzian umiejętności jest oceniany odpowiednio do zastosowanego testu lub zadania w skali od O do 50 punktów.

3. Sprawdzian umiejętności trwa odpowiednio do zastosowanego testu lub zadania, jednak nie dłużej niż 120 minut.

§ 11. 1. Zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji kierowniczych obejmuje sprawdzenie następujących predyspozycji: motywacja, odporność na stres, predyspozycje osobowościowe, zdolności przywódcze.

2.  Sprawdzian predyspozycji kierowniczych jest oceniany odpowiednio do zastosowanego testu lub zadania w skali od O do 50 punktów.

3. Sprawdzian predyspozycji kierowniczych trwa odpowiednio do zastosowanego testu lub zadania, jednak nie dłużej niż 90 minut.

§ 12. Minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 22 ust. 7 ustawy, wynoszą:

1) 60 punktów ze sprawdzianu wiedzy;

2) 30 punktów ze sprawdzianu umiejętności;

3) 30 punktów ze sprawdzianu predyspozycji kierowniczych.

§ 13. 1. Sprawdzian przeprowadza się w sali egzaminacyjnej, w warunkach umożliwiających samodzielną pracę, pod nadzorem co najmniej jednego członka zespołu sprawdzającego.

2. Członek zespołu sprawdzającego nadzorujący przebieg sprawdzianu sporządza protokół cząstkowy przebiegu sprawdzianu.

3. Do dokonania określonych czynności techniczno-obsługowych w trakcie sprawdzianu przewodniczący zespołu sprawdzającego może upoważnić osoby niebędące członkami zespołu sprawdzającego.

4. Przed rozpoczęciem sprawdzianu sprawdza się tożsamość osoby przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego. Tożsamość osoby przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego może być także sprawdzana w trakcie trwania sprawdzianu.

5. Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub jego części członek zespołu sprawdzającego informuje osoby przystępujące do postępowania kwalifikacyjnego o warunkach organizacyjnych przeprowadzania sprawdzianu oraz o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

6. Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią KSAP. Uwzględnia się wyłącznie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią KSAP.

7. W czasie sprawdzianu nie można korzystać z materiałów innych niż dostarczone przez zespół sprawdzający oraz porozumiewać się z innymi osobami.

8.  Członek zespołu sprawdzającego wyklucza z udziału w sprawdzianie osobę, która podczas sprawdzianu posługiwała się materiałami innymi niż dostarczone przez zespół sprawdzający, porozumiewała się z innymi osobami lub zakłócała przebieg sprawdzianu.

9. W czasie sprawdzianu członek zespołu sprawdzającego może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego. Na czas nieobecności osoba ta przekazuje członkowi zespołu sprawdzającego otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi.

10. Opuszczenie sali egzaminacyjnej w sytuacji innej niż określona w ust. 9 stanowi zakończenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 14. 1. Niezwłocznie po zakończeniu przez osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego danej części sprawdzianu jej pracę oznacza się kodem.

2. Rozkodowania prac dokonuje się po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi.

3. Do rozkodowania prac przewodniczący zespołu sprawdzającego wyznacza co najmniej dwóch członków zespołu sprawdzającego, którzy nie sprawdzali odpowiedzi.

4. Z rozkodowania prac sporządza się protokół podpisywany przez członków zespołu, którzy dokonali rozkodowania.

§ 15. Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. 1. W pracach zespołu sprawdzającego może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel lub przedstawiciele Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. W pracach zespołu sprawdzającego może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel lub przedstawiciele Rady Służby Publicznej.

§ 17. 1. Przewodniczący zespołu sprawdzającego sporządza, w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac zespołu sprawdzającego, sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i przekazuje je Dyrektorowi KSAP. Do sprawozdania dołącza się uchwały zespołu sprawdzającego, zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne z liczbami punktów wyższymi od liczb punktów określonych w § 12, protokoły posiedzeń zespołu sprawdzającego, protokoły cząstkowe oraz protokół rozkodowania arkuszy odpowiedzi.

2. Dyrektor KSAP zatwierdza sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

3.  Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor KSAP przekazuje sprawozdanie Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 18. 1. Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wynosi 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Opłatę w wymaganej wysokości wnosi się na rachunek bankowy KSAP.

3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do zgłoszenia. Zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 894, z 2003 r. Nr 96, poz. 875 oraz z 2005 r. Nr 266, poz. 2230).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. (poz. 82)

Załącznik 1

Załącznik 2