Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 30 poz. 201
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
Data ogłoszenia:2007-02-22
Data wejscia w życie:2007-02-22

201

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 16 lutego 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004--2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004--2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc ma charakter de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 2. Pomoc może być udzielana na projekty związane z:

1) organizacją imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych, a także udziałem w specjalistycznych targach,

2) przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych oraz regionalnych produktów turystycznych i kulturowych jeżeli ich wartość całkowita jest nie mniejsza niż określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004--2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm.2)).

§ 3. 1. Pomoc może być udzielona:

1) jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania jednostek samorządu terytorialnego;

2) regionalnym organizacjom turystycznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku;

3) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym;

4) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym turystycznym, sportowym i kulturalnym instytucjom, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej;

5) organom administracji rządowej w województwie;

6) przedsiębiorstwom państwowym działającym non-profit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego;

7) spółkom prawa handlowego niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

2. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

3. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki zgodne z:

1) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3);

2) załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 2.

4. Pomoc może być przeznaczona na pokrycie nie więcej niż 75 % wydatków kwalifikowalnych.

§ 4. 1. Beneficjent końcowy składa przed rozpoczęciem inwestycji do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004--2006.

2. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny;

3) regionalnego komitetu sterującego.

§ 5. 1. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe;

2) informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, w związku z realizacją którego udzielana jest pomoc de minimis.

2. Jeżeli do dnia otrzymania pomocy beneficjent otrzyma inną pomoc de minimis, dołącza zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.

3. Do czasu przekazania przez beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, pomoc nie może być udzielona.

§ 6. Pomoc jest udzielana na podstawie zawartej przez wojewodę z beneficjentem końcowym umowy o dofinansowanie projektu, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004--2006.

§ 7. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87, poz. 745 i Nr 198, poz. 1644 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 404, Nr 165, poz. 1176 i Nr 209, poz. 1549.