Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1999 nr 26 poz. 234
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia:1999-03-30
Data wejscia w życie:1999-04-14
Data ujednolicenia:2008-07-22

234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 9 marca 1999 r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie ustala wymagania kwalifikacyjne i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w następujących instytucjach kultury:

1) domach (ośrodkach, klubach i świetlicach) kultury, ogniskach artystycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) w galeriach sztuki (centrach, biurach wystaw artystycznych) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) ośrodkach badań i dokumentacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) muzeach, na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji określonych dla zawodowej grupy muzealników, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) Filmotece Narodowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji i uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową w muzeach dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji regulują odrębne przepisy.

3. Wykaz szkół wyższych, szkół i kursów, których ukończenie, lub egzaminów, których złożenie uznaje się za wykształcenie specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne, określa załącznik nr 6 rozporządzenia.

§ 3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników stwierdza pracodawca na podstawie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz świadectw pracy dokumentujących:

1) ukończenie szkół wyższych, szkół, kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,

2) uprawnienia nabyte do wykonywania określonych zawodów,

3) okresy zatrudnienia.

§ 4. 1. Do stażu pracy wymaganego do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury zalicza się okresy zatrudnienia w:

1) instytucjach kultury,

2) urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,

3) instytucjach innych niż wymienione w pkt 1 i 2, prowadzących działalność kulturalną.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy inne okresy zatrudnienia na stanowiskach wymagających kwalifikacji, które mogą być przydatne na określonym stanowisku w instytucji kultury.

3. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji przewidzianych niniejszym rozporządzeniem do zajmowania określonego stanowiska, a ukończył 45 lat życia i posiada 15-letni staż pracy w jednostkach określonych w ust. 1, jest zwolniony od obowiązku uzupełnienia kwalifikacji na tym stanowisku.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury (Dz. U. Nr 46, poz. 206 i z 1998 r. Nr 122, poz. 802).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Sztuki: J. Wnuk-Nazarowa

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. (poz. 234)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6