Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 63 poz. 394
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 14 poz. 83
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 214 poz. 1579
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1273
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 163 poz. 1155
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 120 poz. 819
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 86 poz. 575
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 80 poz. 542
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 347
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 222
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 7 poz. 53
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 235 poz. 1703
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym mozna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 197 poz. 1449
  Program współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006 - 2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 137 poz. 974
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: