Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r
Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1961 nr 17 poz. 87
Tytuł:Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r
Data ogłoszenia:1961-03-25

 

87

KONWENCJA

O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ

sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Przekład.
 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Au Nom de la République Populaire de Pologne

 

 

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

LE CONSEIL D'ETAT

DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

 

 

podaje do powszechnej wiadomości:

à tous ceux qui ces Présentes Lettres verront fait savoir ce qui suit:

 

 

W dniu 20 czerwca 1956 roku sporządzona została w Nowym Jorku Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Une Convention sur le recouvrement des aliments a I'étranger a été faite à New York le 20 juin 1956.
   

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Aprés avoir vu et examiné ladite Convention le Conseil d'Etat l'a approuvée et approuve en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues; déclare que la Convention susmentionnée est acceptée, ratifiée et confirmée et promet qu'elle sera inviolablement observée.
   
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. En Foi de Quoi les Présentes Lettres ont été délivrées, revêtues du Sceau de la République Populaire de Pologne.
   
Dano w Warszawie, dnia 1 lipca 1960 roku.

Donnéà Varsovie, le 1 juillet 1960.

   
   
   
 

Przewodniczący Rady Państwa:

A. Zawadzki

 

Président du Conseil d'Etat:

A. Zawadzki

L. S.

L. S.

Minister Spraw Zagranicznych:

w z. J. Winiewicz

 

Ministre des Affaires Étrangères:

w z. J. Winiewicz