Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich
Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1947 nr 14 poz. 51
Tytuł:Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich
Data ogłoszenia:1947-02-12
Data wejscia w życie:1947-02-12

51

DEKRET

z dnia 3 lutego 1947 r.

o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Uznaje się rozwody udzielone na podstawie przepisów prawa radzieckiego przez władze radzieckie obywatelom polskim w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 29 stycznia 1946 r. na obszarach, które z mocy umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 2, poz. 5) znalazły się w granicach Z.S.R.R.

Art. 2. Orzeczeniom rozwodowym, o których mowa w artykule poprzedzającym, nadaje klauzulę wykonalności sąd okręgowy miejsca zamieszkania jednej ze stron w Polsce.

Art. 3. Do ważności małżeństw, zawartych przez obywatela polskiego w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 1 stycznia 1946 r. na obszarze Rzeszy Niemieckiej w granicach z dnia 1 września 1939 r., wystarczy zachowanie formy, wymaganej przepisami wyznaniowymi jednego z małżonków.

Art. 4. Akty rozwodów i małżeństw, o których mowa w art. 1 i 3 będą wpisywane do właściwych ksiąg stanu cywilnego przy zastosowaniu przepisów art. 28 ust. (1) prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272).

Art. 5. Może być uznana ważność małżeństwa zawartego przez obywatela polskiego na obszarze Rzeszy Niemieckiej w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 1 stycznia 1946 r. przed oficerem łącznikowym w obozie lub przed komendantem obozu, z wyłączeniem komendantów mianowanych przez władze niemieckie, przy zastosowaniu trybu, wskazanego w art. 29 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. 1945 r. Nr 48, poz. 272).

Art. 6. Przepis art. 3 stosuje się odpowiednio do małżeństw zawartych przez obywateli polskich na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego niemieckiego z 1896 r. w czasie okupacji niemieckiej.

Urzędnik stanu cywilnego obowiązany jest w tym przypadku na podstawie zaświadczenia właściwego duchownego sporządzić akt małżeństwa.

Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Administracji Publicznej, a na Ziemiach Odzyskanych Ministrowi Ziem Odzyskanych.

Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski

Minister Sprawiedliwości: Henryk Świątkowski

Minister Administracji Publicznej: Władysław Kiernik

Minister Ziem Odzyskanych: Władysław Gomułka