Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 255 poz. 2556
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
Data ogłoszenia:2004-12-01
Data wejscia w życie:2004-12-16

2556

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców, zwanych dalej „rejestrami”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

2) organie prowadzącym rejestry - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3. Rejestry są prowadzone w systemie informatycznym w oparciu o komputerową bazę danych.

§ 4. Wpisu do rejestrów dokonuje się nie później niż w ciągu miesiąca, a wpisu sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

§ 5. Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie:

1) wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;

2) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;

3) odpisu wpisu do rejestru przedsiębiorców, dotyczącego nabycia albo objęcia udziałów lub akcji przez cudzoziemca.

§ 6. 1. Rejestry zawierają następujące dane:

1) liczbę porządkową rejestru;

2) datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 5;

3) oznaczenie notariusza, repertorium oraz datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie sądu, sygnaturę akt oraz datę wydania orzeczenia sądowego, oznaczenie sądu rejestrowego i datę dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców;

4) dane osobowe nabywcy:

a) w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.

b) w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę, oznaczenie kraju, siedziby i adresu oraz pochodzenie większościowego kapitału;

5) dane osobowe zbywcy:

a) w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę oraz oznaczenie siedziby i adresu;

6) określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;

7) oznaczenie nieruchomości - status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, oznaczenie w katastrze nieruchomości oraz oznaczenie księgi wieczystej;

8) uwagi organu prowadzącego rejestr dotyczące ewentualnego stwierdzenia nabycia nieruchomości niezgodnie z prawem i podjęcia czynności procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;

9) numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 3e ust. 1-2 ustawy;

10) datę dokonania wpisu.

2. W przypadku gdy dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestrów nie zawierają danych, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestry zwraca się o ich przekazanie do podmiotów, w posiadaniu których dane te mogą się znajdować.

§ 7. Dla każdego wpisu w rejestrach prowadzi się akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów.

§ 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów lub akcji bez zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1-2a ustawy.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 13, poz. 112).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka