Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2004 nr 279 poz. 2756
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
Data ogłoszenia:2004-12-29
Data wejscia w życie:2005-01-13

2756

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków

Na podstawie art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość ryczałtu, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „ryczałtem”;

2) organy upoważnione do wydawania decyzji o przyznaniu ryczałtu;

3) dokumenty wymagane do wydania decyzji o przyznaniu ryczałtu;

4) sposób przekazywania ryczałtu.

§ 2. 1. Ryczałt ustala się w kwocie odpowiadającej trzykrotnej wysokości czynszu ustalonego przez organ wykonawczy gminy dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w trybie określonym w przepisach o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

2. Jeżeli właścicielem mieszkaniowego zasobu jest inna niż gmina jednostka samorządu terytorialnego, do ustalenia ryczałtu przyjmuje się trzykrotną wysokość czynszu ustalonego przez organ wykonawczy tej jednostki w trybie określonym w przepisach o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

3. W stosunku do lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego ryczałt ustala się w kwocie, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Do obliczenia ryczałtu przyjmuje się wysokość czynszu, o której mowa w § 2, dla lokalu mieszkalnego o takiej samej powierzchni użytkowej, nie większej niż normatywna powierzchnia, o której mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego.

§ 4. Jeżeli należność uiszczana przez żołnierza z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, o której mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest niższa niż ryczałt obliczony w sposób określony w § 3, kwotę ryczałtu ustala się w wysokości należności określonej w umowie najmu.

§ 5. Ryczałt za okres krótszy niż miesiąc ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 ryczałtu miesięcznego.

§ 6. Decyzję o przyznaniu ryczałtu, na udokumentowany wniosek żołnierza, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żołnierza.

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 6, załącza się odpowiednio:

1) umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu;

2) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę wojskową, stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia tej służby;

3) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną;

4) oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem;

5) zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym;

6) oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.

§ 8. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia wynajmującego lokal mieszkalny o przejęciu obowiązku pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu przez żołnierza, podając adres lokalu, imię i nazwisko żołnierza oraz okres, przez który ryczałt będzie przekazywany, a także o ustaniu obowiązku przekazywania ryczałtu. Odpis zawiadomienia doręcza się żołnierzowi.

§ 9. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje ryczałt wynajmującemu w formie bezgotówkowej przelewem bankowym albo przekazem pocztowym.

2. Ryczałt przekazuje się w okresach miesięcznych albo w innych okresach określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności należności z tytułu zajmowania tego lokalu przez żołnierza.

§ 10. Postępowania w sprawach określonych w rozporządzeniu, niezakończone ostateczną decyzją do dnia jego wejścia w życie, toczą się w dalszym ciągu na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Prezes Rady Ministrów: M. Belka1) Niniejsze rozporządzenie w części dotyczącej ustalania wysokości ryczałtu z tytułu zajmowania przez żołnierza lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 640), które w tej części traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.