Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 162 poz. 1572
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data ujednolicenia:2009-03-10

1572

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informacje Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

Załącznik 1