Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 58 poz. 540
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
Data ogłoszenia:2002-05-17
Data wejscia w życie:2002-06-01

540

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Straży Granicznej przeniesionemu do innej miejscowości, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”,

2) szczegółowe zasady zwracania udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finansowej na lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy,

3) zasady zwalniania zajmowanych przez funkcjonariuszy lokali mieszkalnych lub domów określonych w art. 100 ust. 1.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi, w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy, na jego wniosek przydziela się lokal mieszkalny w nowym miejscu pełnienia służby.

2. Do przydziału lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o przydziale i opróżnianiu lokali przeznaczonych dla funkcjonariuszy.

§ 3. 1. Decyzję o zwrocie udzielonej funkcjonariuszowi pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu wydaje się przed wydaniem decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.

2. Zwrot pomocy finansowej następuje nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

3. W razie niedopełnienia obowiązków zwrotu pomocy finansowej wydaje się decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w innej miejscowości pobliskiej.

§ 4. 1. Zwolnienie dotychczas zajmowanego przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub domu następuje nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

2. W razie niedopełnienia obowiązku zwolnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu wydaje się decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.

§ 5. Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez funkcjonariusza dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu oraz zwrot udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu są w szczególności:

1) wypis aktu notarialnego obejmującego umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem,

2) protokół przekazania lokalu mieszkalnego w przypadku jego zajmowania na podstawie decyzji administracyjnej,

3) zaświadczenie o zwrocie pomocy finansowej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4) zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego funkcjonariusza i członków jego rodziny wymienionych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. Decyzje w przypadkach, o których mowa w § 2--4, wydają organy określone w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali mieszkalnych.

§ 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.

§ 8. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Monitor Polski Nr 76, poz. 714).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik