Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2008 nr 44 poz. 269
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Data ogłoszenia:2008-03-14
Data wejscia w życie:2008-03-15
Data ujednolicenia:2009-03-15

269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o:

1) przyznanie:

a) płatności bezpośredniej,

b) płatności uzupełniającej,

c) płatności cukrowej,

d) płatności do pomidorów,

e) pomocy do rzepaku,

f) jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej przejmującemu gospodarstwo rolne w przypadku jego przekazania w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 796/2004”,

g) płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej i pomocy do rzepaku w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tej pomocy do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania;

2) wypłatę płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”;

3) wyrażenie zgody na zmianę ilości roślin energetycznych, które mają być:

a) wykorzystane lub przetwarzane w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 tego rozporządzenia,

b) dostarczone pierwszej jednostce przetwórczej lub podmiotowi skupującemu, w przypadku, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia nr 1973/2004;

4) wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawierają numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba fizyczna nie ma obywatelstwa polskiego -- kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości:

1) rolnika -- w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a--e i pkt 3 i 4;

2) przekazującego i przejmującego -- w przypadku wniosku o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f;

3) spadkobiercy i spadkodawcy -- w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. g i pkt 2.

2. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1-3, wnioskodawca podaje informację o załącznikach dołączanych do wniosków.

3. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a--e oraz pkt 3 i 4, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.2)), zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

4. We wnioskach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. figi pkt 2, wnioskodawca podaje numer identyfikacyjny przekazującego lub spadkodawcy.

5. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wnioskodawca podaje swój numer identyfikacyjny, jeżeli został mu on nadany.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a--e i g, oprócz danych i informacji, o których mowa w § 2 ust. 1--4, zawierają oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością, której dotyczą.

2. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, zawierają również oświadczenia o:

1) powierzchni działek ewidencyjnych, obejmujące w szczególności:

a) położenie działki ewidencyjnej ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy,

b) dane z ewidencji gruntów i budynków: nazwę obrębu ewidencyjnego, numer obrębu ewidencyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej i powierzchnię całkowitą działki ewidencyjnej,

c) powierzchnię gruntów rolnych na działce ewidencyjnej, w tym powierzchnię:

-- niezgłoszoną do programów pomocowych,

-- gruntów rolnych, które zostały zalesione w ramach działania zalesianie gruntów rolnych objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004--2006 lub Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007--2013 oraz zgodnie z planem zalesienia, lecz nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne;

2) sposobie wykorzystania działek rolnych, z podaniem w szczególności:

a) oznaczenia działki rolnej,

b) grupy upraw lub obszaru, ze względu na który wyodrębnia się działkę rolną,

c) powierzchni działki rolnej,

d) numeru działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna,

e) powierzchni działki rolnej położonej w granicach działki ewidencyjnej.

3. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie, że rośliny te zostaną objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, oprócz elementów wymienionych w ust. 1 oraz w § 2 ust. 1--3, zawiera:

1) (uchylony);

2) kod formy prawnej i kod wielkości beneficjenta pomocy, określone w przepisach w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy;

3) klasę PKD działalności prowadzonej przez rolnika ubiegającego się o przyznanie pomocy do rzepaku, określoną w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

§ 4. 1. W przesłanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej ,,Agencją", materiale graficznym, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16) 2) , rolnik zaznacza obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa.

2. W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośredniej rolnik dołącza do wniosku o przyznanie tej płatności oświadczenia zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa.

§ 5. 1. W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwana dalej ,,płatnością zwierzęcą", mają być uwzględnione bydło lub owce, lub kozy, lub konie, które w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie rodzajów roślin", były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o tę płatność, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej zawiera:

1) żądanie uwzględnienia tych zwierząt przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca;

2) imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka;

3) numer identyfikacyjny małżonka, jeżeli został nadany, oraz PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.

2. Rolnik, który był posiadaczem koni w okresie określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych koni do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej zaświadczenie o liczbie tych koni, gdy po raz pierwszy występuje z żądaniem ich uwzględnienia przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin.

4. W przypadku wystąpienia po raz pierwszy z żądaniem uwzględnienia koni, które były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o płatność zwierzęcą, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej rolnik dołącza zaświadczenie o liczbie tych koni, wydawane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, z uwzględnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, które były w posiadaniu małżonka rolnika wnioskującego o płatność zwierzęcą, przy ustalaniu powierzchni, do której rolnikowi przysługuje płatność zwierzęca.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany-- PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.

§ 5a. 1. W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, ma być uwzględniona powierzchnia mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się żądanie uwzględnienia tej powierzchni, zawierające imię i nazwisko rolnika oraz numer identyfikacyjny tego rolnika.

2. W przypadku gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, ma być uwzględniona powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której małżonkowi rolnika przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się:

1) żądanie uwzględnienia tej powierzchni,

2) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie tej powierzchni

-- zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, a także ich numery identyfikacyjne.

§ 5b. 1. W przypadku ubiegania się o płatność zwierzęcą w związku z nabyciem gruntów rolnych przez rolnika, o którym mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, rolnik ten do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza:

1) oświadczenie o przeniesieniu na jego rzecz własności wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny zbywcy tych gruntów;

2) umowę, na podstawie której została nabyta własność wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów;

3) jeżeli nabycie własności wszystkich gruntów rolnych, o których mowa w § 10 ust. 1 albo ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, nastąpiło w wyniku dziedziczenia:

a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

b) gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

-- zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,

-- kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo

c) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

4) zgodę pozostałych współwłaścicieli na przyznanie płatności zwierzęcej temu współwłaścicielowi, który składa wniosek o przyznanie tej płatności, jeżeli nabyte grunty są przedmiotem współwłasności, zawierającą imiona i nazwiska współwłaścicieli, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany-- PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli współwłaściciel nie ma obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

§ 5c. 1. W przypadku ubiegania się o płatność zwierzęcą przez rolnika, o którym mowa w § 11 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, rolnik ten do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza:

1) żądanie uwzględnienia powierzchni maksymalnej, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów roślin, ustalonej dla małżonka na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin;

2) oświadczenie:

a) małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej, o wyrażeniu zgody na uwzględnienie powierzchni maksymalnej, o której mowa w pkt 1,

b) małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej

-- zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, a także ich numery identyfikacyjne.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

§ 6. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy, rolnik dołącza do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie, że trawy te zostaną przeznaczone na susz paszowy, wraz z podaniem danych identyfikujących działkę lub działki rolne, na których są one uprawiane.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 1 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się:

1) oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności cukrowej,

2) zgodę małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności cukrowej, na przyznanie tej płatności wnioskującemu o nią drugiemu małżonkowi

-- zawierające imiona i nazwiska małżonków oraz nazwisko rodowe, ich numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany -- PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli małżonek nie ma obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się:

1) oświadczenie, że umowa dostawy została zawarta przez spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność cukrową, zawierające imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny spadkodawcy, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany -- PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie ma obywatelstwa polskiego;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2a) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

3. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej dołącza zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu płatności cukrowej zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, jego numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany -- PESEL albo kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, jeżeli spadkodawca nie ma obywatelstwa polskiego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności cukrowej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

5.  W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy, do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się:

1) oświadczenie, że rolnik ubiegający się o płatność cukrową mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy, zawierające wskazanie, czy rolnik jest:

a) małżonkiem,

b) zstępnym,

c) rodzicem,

d) rodzeństwem,

e) zstępnym rodzeństwa,

f) przysposobionym,

g) przysposabiającym,

h) krewnym przysposobionego albo przysposabiającego

-- rolnika przekazującego gospodarstwo rolne lub -- w przypadku, o którym mowa w lit. f -- krewnych tego rolnika;

2) oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów rolnych wchodzących w skład przekazanego gospodarstwa rolnego, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru identyfikacyjnego przekazującego gospodarstwo rolne;

3) umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane, lub kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji;

4) kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej lub renty rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników lub emerytury rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał tę decyzję, albo dokument potwierdzający wypłatę świadczenia;

5) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz kilku osób -- zgodę pozostałych osób na przyznanie płatności cukrowej osobie, która składa wniosek o przyznanie tej płatności.

6. Jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy, dołącza się dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1, 4 i 5 oraz dokumenty wymienione w art. 21 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy.

§ 8. W przypadkach, o których mowa w art. 24a ust. 2 pkt 2-4 ustawy, do wniosków o przyznanie płatności do pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin, do wniosków o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 10. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, oprócz danych i informacji wymienionych w § 2 ust. 1, 2, 4 i 5 zawiera:

1) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer rachunku bankowego spadkobiercy, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy;

2) numer i dzień wydania decyzji w sprawie przyznania płatności, której ta decyzja dotyczy;

3) oświadczenia związane z wypłatą płatności, której dotyczą.

§ 11. 1. Oprócz danych i informacji wymienionych w § 2 ust. 1--3 wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:

1) imiona i nazwiska albo nazwy stron umowy lub imię i nazwisko albo nazwę rolnika, który zobowiązał się w deklaracji do wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, datę sporządzenia umowy lub deklaracji oraz numer umowy, jeżeli umowa ma numer;

2) rodzaj siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności oraz dzień ich wystąpienia;

3) oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych i działek rolnych, których dotyczyły działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności;

4) ilość roślin energetycznych, które zostaną wykorzystane lub przetworzone w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, lub dostarczone pierwszej jednostce przetwórczej lub podmiotowi skupującemu po wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 3, dołącza się dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, określone w przepisach w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

§ 12. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawiera informację o położeniu i powierzchni działek ewidencyjnych i działek rolnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone:

1) zadeklarowane we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej;

2) w odniesieniu do których rolnik wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania.

§ 13. Dołączane do wniosków w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokumenty wymienione w § 3 ust. 3, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, 4 i 5, § 5a, § 5b ust. 1 pkt 1 i 4, § 5c ust. 1, § 6 oraz § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 5 sporządza się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

§ 14. W 2008 r. żądanie uwzględnienia zwierząt, o których mowa w § 5 ust. 1, przy ustalaniu powierzchni, do których przysługuje płatność zwierzęca, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej.

§ 15. Ilekroć w formularzach wniosków w sprawach dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego, opracowanych i udostępnionych przez Agencję przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jest mowa o płatnościach do gruntów rolnych, rozumie się przez to płatność bezpośrednią oraz płatność uzupełniającą, z wyłączeniem płatności zwierzęcej oraz płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 46, poz. 310).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -- rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427.