Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2008 nr 44 poz. 265
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Data ogłoszenia:2008-03-14
Data wejscia w życie:2008-03-15
Data ujednolicenia:2008-08-29

265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje roślin objętych płatnością uzupełniającą;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.

§ 2. 1. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym:

1) zboża;

2) rośliny oleiste -- rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

3) rośliny wysokobiałkowe -- bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

4) rośliny strączkowe -- wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

5) rośliny strączkowe pastewne;

6) orzechy -- orzechy włoskie i leszczyna;

7) len włóknisty i oleisty;

8) konopie na włókno;

9) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

10) rośliny motylkowate drobnonasienne;

11) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;

12) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

13) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami.

2. Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, zwaną dalej „płatnością zwierzęcą”, są objęte wszystkie rodzaje takich roślin, z wyłączeniem roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 12.

3. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1-5 i 10 obejmuje się płatnością uzupełniającą również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

§ 3. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

§ 4. Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.).

§ 5. 1. Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

1) rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez tego rolnika lub jego małżonka, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie;

2) na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 r., rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub do powierzchni upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych.

2. Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia:

1) ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), i współczynnika 0,3 oraz

2) trwałych użytków zielonych lub powierzchnia upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, do której została przyznana płatność określona w ust. 1 pkt 2.

3. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest największa.

4. Liczbę zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie:

1) danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -- w przypadku bydła, owiec i kóz;

2) zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -- w przypadku koni.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika lub jego małżonka;

2) w przypadku osoby fizycznej -- numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego -- kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, natomiast w przypadku rolnika niebędącego osobą fizyczną -- numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) wykaz koni, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru koniowatych, prowadzonego przez dany podmiot na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ze wskazaniem okresu posiadania tych koni.

§ 6. 1. W przypadku gdy rolnik nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)) oraz art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, płatność zwierzęca przysługuje mu, jeżeli w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez tego rolnika lub jego małżonka, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu, o którym mowa w ust. 1, i współczynnika 0,3 oraz

2) 50 % powierzchni zadeklarowanych w tym wniosku gruntów rolnych, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa.

3. Do obliczania dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) i ustalania liczby zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3--5.

4. Rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia, do której została mu przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Płatność zwierzęca przysługuje również rolnikowi, który występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, jeżeli:

1) nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą na podstawie:

a) § 5 ust. 1 albo § 6 ust. 1 lub

b) § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 i Nr 69, poz. 462), zwanego dalej „dotychczasowym rozporządzeniem”;

2) w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez tego rolnika lub jego małżonka, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż:

1) powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i współczynnika 0,3 oraz

2) 50 % powierzchni zadeklarowanych w tym wniosku gruntów rolnych, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa.

3.  Do obliczania dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) i ustalania liczby zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone przez rolnika lub jego małżonka do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3--5.

4. Rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia, do której została mu przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność zwierzęca nie przysługuje dotychczasowemu właścicielowi gruntów rolnych.

6. W przypadku gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, grunty te są przedmiotem współwłasności, płatność zwierzęcą przyznaje się temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

§ 8. 1. W przypadku gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, płatność zwierzęca, o którą ubiegał się przekazujący, jest przyznawana w danym roku przejmującemu niezależnie od tego, czy przejmujący posiadał lub posiada bydło lub owce, lub kozy, lub konie.

§ 9. 1. Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej „płatnością niezwiązana z produkcją”, przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, również w przypadku gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:

1) małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub

2) spadkodawcy rolnika, lub

3) przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik, któremu zostało przekazane gospodarstwo rolne, mógłby je dziedziczyć z ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli do spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, płatność niezwiązana z produkcją przyznaje się temu ze spadkobierców, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę, chyba że w wyniku działu spadku uprawnienia te przeszły na spadkobiercę, który złożył wniosek o przyznanie tej płatności.

3. W przypadku gdy rolnikowi, któremu przysługuje płatność niezwiązana z produkcją na podstawie ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., w danym roku przysługuje płatność niezwiązana z produkcją do sumy powierzchni, do których płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana temu rolnikowi oraz:

1) jego małżonkowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub

2) spadkodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub

3) przekazującemu gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatność niezwiązana z produkcją przyznaje się, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją wyraził pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) przekazującemu gospodarstwo rolne płatność niezwiązana z produkcją nie przysługuje;

2) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązana z produkcją przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

§ 10. W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, płatność niezwiązana z produkcją, o którą ubiegał się przekazujący, jest przyznawana w danym roku przejmującemu niezależnie od tego, czy spełnia warunki do jej przyznania.

§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 1 ustawy, płatność cukrową przyznaje się, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności cukrowej wyraził pisemną zgodę.

2.  W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 ustawy, jeżeli do spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, płatność cukrową przyznaje się temu ze spadkobierców, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę; zgoda nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienia te przeszły na spadkobiercę, który złożył wniosek o przyznanie płatności cukrowej.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy:

1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności cukrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1--5a ustawy;

2) (uchylony).

3) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność cukrową przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy, płatność do pomidorów przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności do pomidorów wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli do spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, płatność do pomidorów przyznaje się temu ze spadkobierców, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę; zgoda nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienia te przeszły na spadkobiercę, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności do pomidorów.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności do pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-- 5a ustawy;

2) (uchylony).

3) jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność do pomidorów przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

§ 13. Do przyznawania płatności uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy art. 10, 15, 19--22, art. 49 ust. 1 i 3, art. 50, 51, 53, 65--68 i art. 71a--73 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.), z tym że do płatności zwierzęcej oraz płatności niezwiązanej z produkcją nie stosuje się przepisów art. 49 ust. 1 i 3 oraz art. 50, 51 i 53 tego rozporządzenia.

§ 14. 1. W przypadku gdy rolnikowi, o którym mowa w § 5 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, nie uwzględniono bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w wymaganym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka tego rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie, zwierzęta te, na żądanie rolnika, uwzględnia się przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje mu płatność zwierzęca.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:

1) w postępowaniu wszczętym na podstawie wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego po raz pierwszy zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;

2) w przypadku, gdy powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 5 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z wymaganego okresu, i współczynnika 0,3 jest mniejsza niż:

a) powierzchnia trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej za 2007 r. oraz

b) 50 % powierzchni zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2007 r. gruntów rolnych, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa.

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej.

4. Do postępowania, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2 i § 8 ust. 1.

5. Rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył kolejny wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, płatność ta przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia, do której została mu przyznana płatność zwierzęca na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 15. W 2008 r. żądanie uwzględnienia zwierząt, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka rolnika, przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, o którym mowa w § 8 ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (Dz. U. Nr 46, poz. 309 i Nr 69, poz. 462).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 (poz. 265)

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -- rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.