Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczacych płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczacych płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 57 poz. 384
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczacych płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Data ogłoszenia:2007-04-02
Data wejscia w życie:2007-04-02

384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli na miejscu, wydawanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli na miejscu, wydawanego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (Dz. U. Nr 35, poz. 322 i Nr 150, poz. 1587).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. (poz. 384)

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej -- rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).