Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 57 poz. 383
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
Data ogłoszenia:2007-04-02
Data wejscia w życie:2007-04-02
Data ujednolicenia:2008-06-10

383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie:

1) kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu na podstawie przepisów:

a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady wsparcia dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z późn. zm.),

c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”;

2) kontroli w zakresie spełniania warunków zatwierdzenia przez zatwierdzone podmioty skupujące i zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze.

§ 2. 1. Przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1 pkt 1, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) posiada pisemną instrukcję regulującą sposób i tryb rejestracji, obiegu oraz archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzoną kontrolą;

2) zapewni wyłączenie z czynności kontrolnych osób w niej zatrudnionych w przypadku wystąpienia:

a) przesłanek określonych w art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)),

b) okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

3) zatrudnia, w liczbie zapewniającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które:

a) posiadają wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa, lub wykształcenie średnie rolnicze lub ogrodnicze albo wykształcenie wyższe w zakresie geodezji i kartografii lub wykształcenie średnie geodezyjne -- odpowiadające zakresowi powierzonych im czynności kontrolnych,

b) posiadają, w przypadku osób zatwierdzających raporty z prac w zakresie ustalania powierzchni działek rolnych, uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1, 2, 5 lub 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125),

c) zostaną przed podjęciem czynności kontrolnych przeszkolone, w zakresie odpowiadającym powierzonym im czynnościom;

4) zapewnia:

a) sprzęt pomiarowy i informatyczny w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie pomiarów geodezyjnych,

b) sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych, zgodnie z systemem informatycznym posiadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

c) środki transportu zapewniające sprawne wykonywanie powierzonych kontroli.

2. Przeprowadzanie kontroli upraw konopi włóknistych może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w ust. 1;

2) zapewnia wykonanie badań w zakresie oznaczania poziomu A-9-tetrahydrokannabinolu (THC).

3. Przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie, o których mowa w art. 35 lit. b rozporządzenia nr 1973/2004, zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych w zakresie zgodności prowadzonej przez nie działalności z przepisami tego rozporządzenia oraz kontroli, o których mowa w art. 38 i 39 tego rozporządzenia, w tym obliczenia wartości ekonomicznej zgodnie z art. 38 ust. 6 tego rozporządzenia, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c;

2) zatrudnia, w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które posiadają wykształcenie i kwalifikacje -- odpowiadające zakresowi powierzonych im czynności kontrolnych.

§ 3. Przeprowadzanie kontroli, o której mowa w § 1 pkt 2, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c;

2) zatrudnia, w liczbie umożliwiającej sprawne wykonywanie powierzonych kontroli, osoby, które posiadają wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, biotechnologii roślin lub towaroznawstwa albo wykształcenie średnie rolnicze -- odpowiadające zakresowi powierzonych im czynności kontrolnych.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli (Dz. U. Nr 31, poz. 271 i Nr 277, poz. 2754 oraz z 2005 r. Nr 55, poz. 487).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej -- rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.