Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1927 nr 111 poz. 940
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Data ogłoszenia:1927-12-15
Data wejscia w życie:1927-12-15
Data ujednolicenia:1928-04-21

940.

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych

z dnia 9 listopada 1927 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.

Na mocy art. 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 74) zarządza się co następuje:

§ 1. Wartość pieniężną drzewostanów wysokopiennych starszych od lat 50 oraz drzewostanów odroślowych, przypadających do wydzielenia jako równowartość znoszonych służebności, ustala się na podstawie określonych w cz. 2 art. 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74) cen sortymentów użytkowych oraz opałowych, jakie możnaby było otrzymać z danego drzewostanu.

§ 2. 1) Masę drzewną poszczególnych sortymentów w drzewostanie określa się przy pomocy powierzchni próbnych.

2) Ogólny obszar powierzchni próbnych w danym drzewostanie starszym od lat 50 nie może być mniejszy od 2% powierzchni drzewostanu.

§ 3. 1) Wielkość powierzchni próbnej w drzewostanach wysokopiennych starszych od lat 50 oraz w drzewostanach odroślowych nie może być mniejsza od 0,5 ha, zaś w drzewostanach młodszych -- od 0,01 do 0,5 ha w zależności od ich wieku.

2) Płazowiny z drzewostanem rębnym o powierzchni do 2 ha winny być całkowicie wyklupowane; w płazowinach o powierzchni od 2 do 10 ha należy wyklupować 50% powierzchni, -- w większych zaś 25% powierzchni.

§ 4. 1) Ilość drzew modelowych na powierzchni próbnej nie może być mniejszą od dwóch.

2) Dla każdego drzewa modelowego należy określić ogólną miąższość oraz oddzielnie miąższość drewna użytkowego i drewna opałowego.

§ 5. Wartość pieniężną drzewostanów wysokopiennych, których wiek nie przekracza 50 lat, ustala się na podstawie wartości użytkowej, jaką miałyby te drzewostany w wieku lat 51, obliczonej zgodnie z przepisem części 2 art. 37 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 74), przyjmując zasadę, że zwiększenie się wartości drzewostanów młodszych stoi w stosunku prostym do ich wieku.

§ 6. Postanowienia niniejszego rozporządzenia winny być stosowane również w sprawach wszczętych przed wejściem jego w życie, jeżeli do tego czasu nie rozpoczęto opracowania projektu.

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz