Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1929 nr 13 poz. 113
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
Data ogłoszenia:1929-03-09
Data wejscia w życie:1929-03-09

113.

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych

z dnia 18 lutego 1929 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.

Na podstawie art. 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwach kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74) zarządzam co następuje:

§ 1. Wartość drzewostanów, wydzielanych jako wynagrodzenie za znoszone służebności, a uznanych przez właściwe władze za ochronne, będzie ustalana w wysokości 50% wartości tych drzewostanów, obliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r., wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym ( Dz. U. R. P. Nr. 111, poz. 940).

§ 2. Postanowienia niniejszego rozporządzenia będą stosowane również w sprawach, wszczętych przed wejściem w życie tego rozporządzenia, jeżeli do tej chwili nie przystąpiono do opracowania projektu.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Minister Sprawiedliwości: St. Car