Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grunty rolne i leśne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/5
Prawo budowlane - grunty rolne i leśne
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 139 poz. 903
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 69 poz. 450
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 101 poz. 636
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 85 poz. 390
  Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 134 poz. 692
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 45 poz. 181
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 89 poz. 445
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 89 poz. 519
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1989
  nr 58 poz. 348
  Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 55 poz. 282
  Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1963
  nr 28 poz. 169
  Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 14 poz. 78
  Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1956
  nr 19 poz. 97
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 46 poz. 340
  Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 5 poz. 39
  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego
  Więcej
1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: