Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grunty rolne i leśne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/5
Prawo budowlane - grunty rolne i leśne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 306
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 305
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupiającego oraz pierwszej jednostki przetwórczej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupiających i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 217
  Ustawa z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatnościach cukrowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 208 poz. 2128
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 121 poz. 1266
  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 52 poz. 523
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 229 poz. 2273
  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 178 poz. 1749
  Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 140 poz. 1351
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 4 poz. 44
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 165 poz. 1359
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 102 poz. 928
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 43 poz. 430
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  Więcej
1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: