Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 59 poz. 609
Tytuł:Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Data ogłoszenia:2001-06-12
Data wejscia w życie:1994-08-20
Data ujednolicenia:2005-08-17

609

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.1) 1)

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.2) 1. Ustawa określa zasady ubezpieczeń eksportowych, w wypadku których wypłata odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania zakładowi ubezpieczeń przez Skarb Państwa niezbędnych na ten cel środków.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „ubezpieczeniem eksportowym”, może dotyczyć:

1) kredytów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych,

3) inwestycji bezpośrednich za granicą,

4) kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu.

3. Ubezpieczenie eksportowe może być realizowane w formie:

1) ubezpieczenia bezpośredniego,

2) ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji),

3) udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej.

Art. 2.2) 1. Celem ubezpieczeń eksportowych jest, w przypadku ubezpieczenia:

1) kredytów eksportowych - ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem kontraktów eksportowych,

2) kontraktów eksportowych - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych, w związku z realizacją kontraktu eksportowego, przed wysyłką towarów bądź realizacją usług (ryzyko produkcji) oraz po wysyłce towarów bądź realizacji usług (ryzyko kredytu),

3) inwestycji bezpośrednich za granicą - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą,

4) kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu - ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu.

2. Celem gwarancji ubezpieczeniowej jest umożliwienie krajowym przedsiębiorcom zawarcia i realizacji kontraktów eksportowych.

3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczeń eksportowych, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści ani innych szkód pośrednich poniesionych przez ubezpieczającego, chyba że w umowie ubezpieczenia eksportowego postanowiono inaczej.

4. Ubezpieczenie kredytów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez jednostkę finansującą, w związku z finansowaniem kontraktu eksportowego, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:

1) ryzyko handlowe,

2) ryzyko polityczne.

5. Ubezpieczenie kontraktów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku niemożności wykonania kontraktu eksportowego bądź w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu eksportowego przez kontrahenta zagranicznego, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako:

1) ryzyko handlowe,

2) ryzyko polityczne.

6. Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku realizacji inwestycji bezpośredniej za granicą, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

7. Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu obejmuje uzasadnione koszty i wydatki poniesione w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu na wypadek niezawarcia z kontrahentem zagranicznym na danym rynku zamierzonego kontraktu eksportowego z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy krajowego.

Art. 3.2) Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego, jeżeli kontrakt jest zawarty na okres kredytu dwóch lub więcej lat, lub ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych.

Art. 4.3) W sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wyrazić zgodę na ubezpieczenia kontraktów eksportowych od innego ryzyka niż wymienione w art. 2 i 3.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

Art. 5.4) 1. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, na warunkach określonych ustawą, powierza się Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Korporacją”.

2. Korporacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, i udziela gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu własnym.

Art. 5a.5) Ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2, określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu państwa z tytułu:

1) poręczeń kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Korporację, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1,

2) pożyczek udzielonych Korporacji z budżetu państwa, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 2.

Art. 6.6) Z ubezpieczenia eksportowego oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 5a, mogą korzystać:

1) przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący eksportu krajowych produktów i usług, dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu,

2) jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez przedsiębiorców określonych w pkt 1.

Art. 7.6) 1. Tworzy się Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej „Komitetem”.

2. Do zadań Komitetu należy:

1) określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

2) określanie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

3) opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu, o którym mowa w art. 5a,

4) ustalanie zakresu uprawnień Korporacji do podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych,

5) klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka,

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Korporacji z jej działalności, obejmujących:

a) stan zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, umów kredytowych, udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz stopień wykorzystania limitu określonego w ustawie budżetowej,

b) przychody ze składek, wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, wypłacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych oraz uzyskane kwoty regresów,

c) przewidywane zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia eksportowego i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych na poszczególne lata,

7) rozpatrywanie propozycji zmian w działalności Korporacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Komitet przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 maja następnego roku.

Art. 7a.7) W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym przedstawicielu:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

5) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

6) ministra właściwego do spraw zagranicznych

- w randze sekretarza albo podsekretarza stanu oraz

7) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Art. 7b.8) 1. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych9).

2. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych10).

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację Komitetu.

Art. 7c.8) Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał wiążących Korporację.

Art. 8. 1. (skreślony).11)

2.12) Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych9) określa, w drodze rozporządzenia, maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy.

Art. 9.13) Ogólne warunki umów ubezpieczenia eksportowego zatwierdza, na wniosek Korporacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 10. 1.14) Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniem bezpośrednim lub reasekuracją oraz udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie uregulowanym ustawą prowadzone są przez Korporację na wyodrębnionym rachunku bankowym.

2.15) Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone:

1) składki z tytułu ubezpieczeń eksportowych i reasekuracji oraz wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

2) kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych,

3) odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

4) odsetki od lokat wolnych środków,

5) środki pochodzące z kredytów bankowych,

6) pożyczki ze środków Skarbu Państwa, określone w art. 13 ust. 2 pkt 2,

7) środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w art. 19,

8) środki przekazane przez Komitet Integracji Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1,

9) składki zwrotne,

10) dodatnie różnice kursowe,

11) pozostałe wpływy.

2a.16) Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, są pokrywane:

1) odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych,

2) składki reasekuracyjne,

3) zwroty składek,

4) koszty postępowań windykacyjnych i regresowych,

5) koszty likwidacji szkód,

6) wydatki na utworzenie lokat,

7) spłaty kredytów bankowych,

8) spłaty odsetek od kredytów bankowych,

9) spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2,

10) środki przekazane do budżetu państwa,

11) prowizje za prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i udzielane gwarancje ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 14,

12) ujemne różnice kursowe,

13) opłaty bankowe,

14) pozostałe wydatki.

3. Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nie stanowią przychodu Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych9) może dokonywać lokaty wolnych środków; środki uzyskane z dochodów od tych lokat wpływają na rachunek, o którym mowa w ust. 1.

5. Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych9) jest przekazywana do budżetu państwa.

6.17) W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej; środki te minister właściwy do spraw finansów publicznych9) przeznacza na zaspokojenie zawartych przez Korporację umów ubezpieczenia eksportowego oraz udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych, nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa.

7.18) Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 11. 1. W razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający zobowiązany jest bez nieuzasadnionej zwłoki udzielić Korporacji wszelkich wiadomości oraz przedstawia dokumenty i inne dowody niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów.

2. W razie wątpliwości, czy powstała szkoda jest następstwem ryzyka określonego w art. 2-4, ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na ubezpieczającym.

Art. 12. 1. Z chwilą zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego na Korporację przechodzą wszelkie wierzytelności oraz inne prawa przysługujące ubezpieczającemu w stosunku do kontrahenta zagranicznego lub jego poręczycieli z tytułu niemożności wykonania kontraktu eksportowego oraz utraty należności powstałej w wyniku realizacji kontraktu eksportowego lub udzielenia kredytu na jego realizację.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Korporacji dokumenty i informacje oraz dokonać innych czynności potrzebnych do skutecznego dochodzenia praw, o których mowa w ust. 1, przez Korporację.

3. Zrzeczenie się przez ubezpieczającego, bez zgody Korporacji, wierzytelności i praw, o których mowa w ust. 1, zwalnia Korporację od obowiązku zapłaty odszkodowania.

Art. 12a.19) Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji Korporacja wstępuje w prawa beneficjenta gwarancji do wysokości zapłaconej kwoty gwarancji.

Art. 13. 1.20) Wypłata odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego oraz wypłata kwot gwarancji ubezpieczeniowych następuje z rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

2.21) Wypłata odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację gwarantowana jest przez Skarb Państwa poprzez:

1)22) poręczenie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych9) w imieniu Skarbu Państwa kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Korporację,

2) udzielanie pożyczek ze środków budżetu państwa.

3.23) Minister właściwy do spraw finansów publicznych9) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki24) może w szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć pożyczkę, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

4.25) Do poręczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167).

5. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, określić warunki i tryb udzielania poręczeń oraz udzielania i umarzania pożyczek, o których mowa w ust. 2 i 3.

Art. 14.26) Za prowadzenie działalności, określonej niniejszą ustawą, Korporacji przysługuje prowizja. Wysokość prowizji i sposób jej finansowania określa umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych9) a Korporacją.

Art. 15. 1.27) Nadzór nad działalnością Korporacji w zakresie ubezpieczenia oraz udzielania gwarancji ubezpieczeniowych sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych9) na zasadach określonych niniejszą ustawą.

2.28) Tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, określa regulamin opracowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych9) i zatwierdzony w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Art. 15a.29) 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych9) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna.

2. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775).

Art. 16. 1.30) Korporacja przedstawia okresowe sprawozdania o stanie rachunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, zawartych ubezpieczeniach eksportowych oraz udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych i dokonanych z tego tytułu wypłatach:

1) kwartalne - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych9) oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki31),

2) roczne - Radzie Ministrów, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych9) i ministra właściwego do spraw gospodarki31).

2. Zakres, formę i terminy składania sprawozdań oraz kontrolowanie ich prawidłowości określa, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych9) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki31).

ROZDZIAŁ 3

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 17.32) 1. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów:

1) art. 807 § 1, art. 810 oraz art. 811 Kodeksu cywilnego,

2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).

2. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Art. 18. 1. Ustala się limit ubezpieczenia kontraktów eksportowych na rok 1994 w wysokości 2 miliardy 500 mln złotych33).

2. Środki uzyskane z tytułu dotychczas prowadzonej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych9), działalności w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych od ryzyka niehandlowego Korporacja przekaże na rachunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 19. Minister właściwy do spraw finansów publicznych9) może przekazać Korporacji środki będące w jego dyspozycji z tytułu umów dwustronnych, zawartych z państwami - uczestnikami Polskiego Funduszu Stabilizacyjnego.

Art. 20.34) 1. Komitet Integracji Europejskiej może przekazać Korporacji, na wydzielone rachunki, środki uzyskane z Unii Europejskiej lub z innych źródeł na wspieranie eksportu do krajów nienależących do OECD, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć eksportowych.

2. Rada Ministrów może zlecić właściwym ministrom przekazanie Korporacji na rachunki, o których mowa w ust. 1, środków będących w ich dyspozycji w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw.

3. Środki, wykazane na wydzielonych rachunkach z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2, nie stanowią przychodu Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.35)1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji głównych przepisów dotyczących ubezpieczenia kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym (Dz. Urz. WE L 148 z 19.05.1998).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.1)  Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 114, poz. 1190), która weszła wżycie z dniem 4 stycznia 2001 r.

2)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w przypisie 1.

3)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy powołanej w przypisie 1.

4)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy powołanej w przypisie 1.

5)  Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy powołanej w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

6)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy powołanej w przypisie 1.

6)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy powołanej w przypisie 1.

7)  Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 28, poz. 154), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy powołanej w przypisie 1.

8)  Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 28, poz. 154), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 1997 r.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

10)  Stosownie do art. 5 pkt 3 i art. 90 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

8)  Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 28, poz. 154), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 1997 r.

11)  Przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 8.

12)  W brzmieniu ustalonym przez art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 8 oraz przez art. 1 pkt 8 i 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

13)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 1.

14)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

15)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

16)  Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

18)  Dodany przez art. 60 pkt 3 ustawy powołanej w przypisie 12 jako pierwsza oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

19)  Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy powołanej w przypisie 1.

20)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

21)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) tiret pierwsze ustawy powołanej w przypisie 1.

22)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) tiret drugie ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

23)  W brzmieniu ustalonym przez art. 60 pkt 4 ustawy powołanej w przypisie 12 jako pierwsza.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

24)  Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 4 i art. 94 ustawy powołanej w przypisie 10.

25)  W brzmieniu ustalonym przez art. 50 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511), która weszła w życie z dniem 17 lipca 1997 r.

26)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

27)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

28)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

29)  Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy powołanej w przypisie 8.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

30)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

31)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy powołanej w przypisie 8 oraz przez art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

31)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy powołanej w przypisie 8 oraz przez art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

31)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy powołanej w przypisie 8 oraz przez art. 1 pkt 18 ustawy powołanej w przypisie 1.

32)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy powołanej w przypisie 1.

33)  Po denominacji zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79).

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

9)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy powołanej w przypisie 1.

34)  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy powołanej w przypisie 8.

35)  Ustawa została ogłoszona dnia 5 sierpnia 1994 r.