Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 102 poz. 710
Tytuł:Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Data ogłoszenia:2007-06-11
Data wejscia w życie:1987-09-01

710

USTAWA

z dnia 16 lipca 1987 r.

o państwowych instytucjach filmowych1)

Preambuła, (uchylona).2)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.3) Ustawę stosuje się do utworzonych przed dniem 1 stycznia 2006 r. państwowych instytucji filmowych oraz do działających w nich zespołów filmowych.

Art. 2. (uchylony).4)

Art. 3. (uchylony).4)

Art. 4. (uchylony).4)

Rozdział 2

(uchylony)5)

Rozdział 3

Państwowe instytucje filmowe6)

Art. 14. (uchylony).7)

Art. 15. (uchylony).7)

Art. 16.8) Organem założycielskim dla państwowych jednostek organizacyjnych kinematografii jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 17.9) Państwowa instytucja filmowa jest powołana do produkcji i opracowywania filmów.

Art. 18. (uchylony).10)

Art. 18a. (uchylony).10)

Art. 19. (uchylony).10)

Art. 20. 1. Państwowa instytucja filmowa11) prowadzi działalność jako jednostka samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

2.12)Załoga państwowej instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu instytucją według zasad określonych w przepisach o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z zastrzeżeniem art. 33 i 39.

Art. 21. 1. Państwowa instytucja filmowa11) działa na podstawie statutu.

2. Statut określa w szczególności cele, zadania i strukturę organizacyjną państwowej instytucji filmowej11) oraz jej organy zarządzające.

3. Statut państwowej instytucji filmowej11) może również przewidywać utworzenie zakładów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

4. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników państwowej instytucji filmowej11) w trybie określonym w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Statut podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do zmiany statutu.

7. (uchylony).13)

8. Zasady i tryb działania państwowej instytucji filmowej11) określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

Art. 22. 1. Państwowa instytucja filmowa11) może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do rejestru państwowych instytucji filmowych11), zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Wpis do rejestru następuje z urzędu.

4. Państwowa instytucja filmowa11) nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając w szczególności konieczność prowadzenia odrębnej księgi rejestru dla każdej państwowej instytucji filmowej11).

Art. 23. 1. Organami państwowej instytucji filmowej są:

1) dyrektor;

2) ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza.

2. Dyrektor państwowej instytucji filmowej11) zarządza instytucją i reprezentuje ją.

3. Dyrektor państwowej instytucji filmowej11) podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Art. 23a. (uchylony).140

Art. 24. 1. Dyrektora państwowej instytucji filmowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, dotyczących powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej.

2. W państwowej instytucji filmowej nowo utworzonej dyrektora powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Zastępców dyrektora państwowej instytucji filmowej11) oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor instytucji za zgodą rady pracowniczej.

Art. 25.15) 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze zarządzenia, łączyć państwowe instytucje filmowe utworzone przed dniem 1 stycznia 2005 r.

2. Do połączenia państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1--3 i ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.16)).

3. Z dniem wpisu do rejestru nowo utworzonej państwowej instytucji filmowej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykreśla z rejestru państwowe instytucje filmowe, które uległy połączeniu.

Art. 26. (uchylony).17)

Art. 26a.18) Do likwidacji i upadłości państwowej instytucji filmowej stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.19)), z tym że:

1) likwidacja państwowej instytucji filmowej polega na zadysponowaniu składnikami materialnymi i niematerialnymi tej instytucji na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z zastrzeżeniem pkt 5, i wykreśleniu państwowej instytucji filmowej z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Jeżeli wierzycielem likwidowanej państwowej instytucji filmowej jest Skarb Państwa -- wierzytelności te z dniem podjęcia decyzji o likwidacji umarza się;

2) likwidacja państwowej instytucji filmowej, z zastrzeżeniem pkt 3, może nastąpić na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej. Decyzje o likwidacji podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub państwowa instytucja filmowa nie spełnia zadań określonych w statucie bądź do dnia 31 grudnia 2010 r. nie została podjęta decyzja o likwidacji państwowej instytucji filmowej lub państwowa instytucja filmowa nie została skomercjalizowana -- instytucja ta podlega likwidacji z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

4) art. 19 ust. 2, art. 20, art. 22 i art. 23 tej ustawy nie stosuje się;

5) z dniem postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości państwowej instytucji filmowej autorskie prawa majątkowe przysługujące tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej.

Art. 27.20) Państwowa instytucja filmowa, na wniosek sejmiku województwa, może być przekazana do prowadzenia samorządowi województwa na zasadach określonych w porozumieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z zarządem województwa.

Art. 27a.21) 1. Do państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym że:

1) komercjalizacja państwowej instytucji filmowej może być dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub za zgodą tego ministra na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej;

2) w razie podjęcia decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej;

3) prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej instytucji filmowej; w razie jej prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

4) wpływy z prywatyzacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

5) o sporządzeniu aktu komercjalizacji lub o podjęciu decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki -- do czasu jej sprywatyzowania;

6) z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę wykreśla się z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22;

7) na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662), w szczególności dotyczących nowych pól eksploatacji.

Art. 28. 1. W państwowych instytucjach filmowych11), których przedmiotem działalności jest produkcja filmów, mogą działać zespoły filmowe jako wewnętrzne jednostki organizacyjne.

2. (uchylony).22)

3. (uchylony).22)

4. (uchylony).23)

5. (uchylony).22)

Art. 29. Zespół filmowy działa na podstawie statutu państwowej instytucji filmowej11), w której został utworzony, określającego w szczególności:

1) zadania zespołu filmowego oraz sposób i zakres wykonywania przez zespół czynności producenta filmu;

2) szczegółowy zakres działania oraz uprawnienia i obowiązki kierownika artystycznego i innych osób wchodzących w skład zespołu.

Art. 30. 1. Działalność zespołu filmowego podlega okresowym ocenom ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w przypadku negatywnej oceny, rozwiązuje zespół przed upływem czasu określonego przy jego utworzeniu.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może również rozwiązać zespół przed upływem czasu określonego przy jego utworzeniu, jeżeli działalność zespołu narusza postanowienia statutu państwowej instytucji filmowej11).

Art. 31. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje kontroli i oceny działalności państwowej instytucji filmowej11) oraz pracy jej dyrektora.

2. Kontrola i ocena działalności państwowej instytucji filmowej11) obejmuje w szczególności:

1) jej zgodność z prawem oraz z zasadami i celami polityki kulturalnej państwa;

2) działalność artystyczną, jej poziom oraz stopień zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

3) wyniki ekonomiczne.

Art. 32. 1. W państwowej instytucji filmowej11), w której został utworzony zespół filmowy, kierownik artystyczny zespołu filmowego ponosi odpowiedzialność za działalność zespołu, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, przed ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a za działalność zespołu, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 -- przed dyrektorem państwowej instytucji filmowej11).

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje państwowej instytucji filmowej11) zalecenia dotyczące usunięcia braków i niedociągnięć stwierdzonych w jej działalności.

Art. 33.24) Państwowa instytucja filmowa prowadzi działalność na podstawie planu, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii organów doradczych i opiniodawczych, a następnie zatwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może nałożyć na państwową instytucję filmową11) obowiązek wykonania dodatkowego zadania, w szczególności:

1) produkcji poza planem określonego filmu;

2) dystrybucji lub rozpowszechniania określonego filmu w oznaczony sposób.

2.25) W wypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewnia państwowej instytucji filmowej środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania.

Art. 35. 1. W państwowych instytucjach filmowych11), których przedmiotem działalności jest produkcja filmów, działa:

1) w razie utworzenia więcej niż jednego zespołu filmowego -- rada zespołów;

2) w pozostałych wypadkach -- rada artystyczno-programowa.

2. Rada zespołów i rada artystyczno-programowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora państwowej instytucji filmowej11) w sprawach związanych z działalnością artystyczną instytucji.

Art. 36. Do zadań rady zespołów i rady artystyczno-programowej należy w szczególności opiniowanie:

1) planów i zamierzeń artystyczno-programowych;

2) podziału zadań i środków zgodnie z zamierzeniami programowymi;

3) programów rozwoju i wykorzystania kadr twórczych i produkcyjnych.

Art. 37. 1. W skład rady zespołów wchodzą kierownicy artystyczni zespołów oraz jeden przedstawiciel każdego zespołu, wybrany na ogólnym zebraniu zespołu, a także delegowani przedstawiciele rady pracowniczej oraz organizacji politycznych i społecznych, właściwego stowarzyszenia twórców i związku zawodowego, działających w państwowej instytucji filmowej11).

2. Pracami rady zespołów kieruje przewodniczący rady, powołany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród członków tej rady.

Art. 38. 1. W skład rady artystyczno-programowej wchodzą:

1) wybrani na ogólnym zebraniu pracowników twórczych ich przedstawiciele;

2) delegowani przedstawiciele rady pracowniczej oraz organizacji politycznych i społecznych, a także właściwego stowarzyszenia twórców i związku zawodowego, działających w państwowej instytucji filmowej11).

2. Pracami rady artystyczno-programowej kieruje przewodniczący rady, powołany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród członków tej rady.

Art. 39. W państwowych instytucjach filmowych11), w których działa rada zespołów lub rada artystyczno-programowa, sprawy artystyczne i programowe, w szczególności wymienione w art. 36, są wyłączone z kompetencji stanowiących rady pracowniczej.

Art. 40. 1. W państwowych instytucjach filmowych11), których przedmiotem działalności jest dystrybucja lub rozpowszechnianie filmów, działają rady repertuarowe jako organy doradcze i opiniodawcze dyrektora instytucji.

2. Do zadań rady repertuarowej należy w szczególności opiniowanie:

1) planów i zamierzeń repertuarowych;

2) zakresu i sposobów rozpowszechniania filmów.

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, liczbę i tryb wyboru członków rad zespołów i rady artystyczno-programowej oraz sposób i tryb ich działania, uwzględniając zadania tych rad w odniesieniu do działalności artystycznej państwowych instytucji filmowych11).

2. Statut państwowej instytucji filmowej11) określa skład, liczbę członków rady repertuarowej, tryb ich powoływania oraz zasady i tryb jej działania.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

Art. 42. (uchylony).26)

Art. 43. (uchylony).26)

Art. 44. (uchylony).26)

Art. 45.27) 1. Państwowa instytucja filmowa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2.  Podstawą gospodarki finansowej państwowej instytucji filmowej jest roczny plan finansowy, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii organów doradczych i opiniodawczych.

3. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:

1) przychody, w tym dotacje z wyodrębnieniem ich rodzajów;

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń;

3) wydatki inwestycyjne;

4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego.

4. Rokiem obrotowym państwowej instytucji filmowej jest rok kalendarzowy.

5.  Państwowa instytucja filmowa prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

6.  Roczne sprawozdanie finansowe państwowej instytucji filmowej podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7.  Roczne sprawozdanie finansowe państwowej instytucji filmowej zatwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 45a.28) 1. Państwowa instytucja filmowa tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość mienia otrzymanego przez państwową instytucję filmową w momencie utworzenia.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) wartość mienia otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) zysk netto, z uwzględnieniem ust. 5.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1) wartość mienia przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) straty netto nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.

5. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto. Odpis na fundusz rezerwowy nie może być niższy niż 10 % zysku netto. Państwowa instytucja filmowa może zaniechać odpisu, gdy stan funduszu rezerwowego przekroczy równowartość 2 % kosztów działalności tej instytucji w roku obrotowym.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie straty netto.

Art. 45b.29) 1. Państwowe instytucje filmowe dokonują na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wpłat w wysokości 50 % przychodów z majątkowych praw autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.

3. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 27a ust. 2.

Rozdział 5

(uchylony)31)

Rozdział 6

(uchylony)32)

Rozdział 7

(uchylony)33)

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 59. 1. Przedsiębiorstwa państwowe prowadzące produkcję lub opracowanie filmów oraz dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, z wyłączeniem przedsiębiorstwa państwowego „Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych”, stają się z dniem wejścia ustawy w życie instytucjami filmowymi w rozumieniu ustawy, a ich pracownicy -- pracownikami tych instytucji.

2. Istniejące w dniu wejścia ustawy w życie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych Kinematografii staje się Zrzeszeniem Instytucji Filmowych, a jego pracownicy -- pracownikami Zrzeszenia Instytucji Filmowych.

3. (pominięty).34)

4. (pominięty).34)

Art. 60. (pominięty).34)

Art. 61. (pominięty).34)

Art. 61a. Przepisy art. 26a stosuje się również do autorskich praw majątkowych do filmów przysługujących instytucji filmowej, której likwidacji lub postępowania upadłościowego nie zakończono przed dniem 1 kwietnia 2002 r. W takim wypadku prawa te stają się własnością Filmoteki Narodowej z dniem 1 kwietnia 2002 r.

Art. 62. (pominięty).34)

Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 66, poz. 452, z 1961 r. Nr 10, poz. 53 oraz z 1968 r. Nr 12, poz. 64).

Art. 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1987 r.


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), która weszła w życie z dniem 19 sierpnia 2005 r.

2) Przez art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej -- w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Przez art. 31 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Przez art. 31 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Przez art. 31 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 uchylone przez art. 31 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Przez art. 31 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 31 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Przez art. 31 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 14) Przez art. 31 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

17) Przez art. 31 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) Przez art. 31 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

23) Przez art. 18 pkt 19 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Przez art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89, poz. 517), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) Dodany przez art. 31 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

29) Dodany przez art. 31 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.30)), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a uprawnienia organu odwoławczego -- ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

31) Przez art. 31 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

32) Przez art. 31 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

33) Przez art. 74 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. -- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

34)Zamieszczony w obwieszczeniu.