Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2002 nr 113 poz. 986
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania
Data ogłoszenia:2002-07-20
Data wejscia w życie:2003-01-21

986

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2002 r.

w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakie powinny spełniać służby porządkowe w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby działania tych służb w zakresie sprawdzania upoważnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, sposobów legitymowania osób, przeglądania ich bagaży i odzieży oraz usuwania osób zakłócających imprezę.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

2) komendancie wojewódzkim Policji - rozumie się przez to również Komendanta Stołecznego Policji.

§ 2. Kandydaci na członków służb porządkowych i kandydaci na kierowników do spraw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy, są obowiązani odbyć przeszkolenie według programu określonego w § 3.

§ 3. 1. Zakres programu szkolenia dla członków służb porządkowych, nieposiadających licencji pracownika ochrony fizycznej, obejmujący zagadnienia:

1) teoretyczne - w zakresie ogólnoprawnym, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych,

2) praktyczne - w zakresie samoobrony i technik interwencyjnych,

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres programu szkolenia dla członków służb porządkowych, posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej, obejmujący zagadnienia teoretyczne w zakresie ogólnoprawnym oraz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zakres programu szkolenia kierowników do spraw bezpieczeństwa, obejmujący zagadnienia teoretyczne w zakresie ogólnoprawnym, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych i zawodowe, z zakresu organizacji zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w obrębie imprezy masowej i nadzoru nad służbami porządkowymi oraz współpracy z Policją przy zabezpieczeniu imprez masowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Szkolenia kandydatów na członków służb porządkowych i kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa są prowadzone przez szkoły lub ośrodki kursowe przygotowujące do wykonywania zadań pracownika ochrony osób i mienia. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

2. Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Członków służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, wyposaża się w:

1) łączność bezprzewodową,

2) ręczne wykrywacze metalu,

3) latarki elektryczne,

4) środki opatrunkowe,

5) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

6) środki transportu,

7) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

§ 6. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na imprezie masowej członek służby porządkowej dokonuje przez:

1) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet wstępu, identyfikator, zaproszenie albo inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie,

2) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,

3) sprawdzenie, czy dane personalne osoby nie zostały umieszczone w rejestrze, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy.

§ 7. 1. Przed rozpoczęciem legitymowania osoby członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa” oraz:

1) podać swoje imię i nazwisko, oraz w taki sposób okazać, umieszczony w widocznym miejscu, identyfikator potwierdzający uprawnienie do podjęcia czynności, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania danych zawartych w tym dokumencie,

2) podać podstawę prawną i powód legitymowania.

2. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:

1) dowodu osobistego,

2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości,

3) legitymacji szkolnej lub studenckiej,

4) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca,

5) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej.

3. Dokonując legitymowania, członek służby porządkowej sprawdza autentyczność dokumentu oraz potwierdza zgodność danych personalnych w nim zawartych z oświadczeniem legitymowanego.

4. W razie legitymowania uczestników imprezy masowej znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, członek służby porządkowej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynnościom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

§ 8. 1. Przeglądanie odzieży powinno być dokonywane przez członka służby porządkowej tej samej płci co osoba kontrolowana.

2. Przed rozpoczęciem przeglądania bagaży lub odzieży osoby członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa” oraz:

1) podać swoje imię i nazwisko, a także w taki sposób okazać, umieszczony w widocznym miejscu, identyfikator potwierdzający uprawnienie do podjęcia czynności, aby osoba, której bagaż lub odzież jest przeglądana, miała możliwość odczytania danych zawartych w tym dokumencie,

2) podać podstawę prawną i przyczynę przeglądania bagaży lub odzieży.

3. Przed przystąpieniem do przeglądania bagaży lub odzieży osoby członek służby porządkowej wzywa osobę do okazania ich zawartości.

4. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na imprezie jest zabronione, członek służby porządkowej odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania imprezy.

5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek służby porządkowej dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do usunięcia z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, która swoim zachowaniem zakłóca tę imprezę, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa” oraz:

1) podać swoje imię i nazwisko, oraz w taki sposób okazać, umieszczony w widocznym miejscu, identyfikator potwierdzający uprawnienie do podjęcia czynności, aby osoba, która swoim zachowaniem daje podstawę do usunięcia z imprezy, miała możliwość odczytania danych zawartych w tym dokumencie,

2) podać podstawę prawną i przyczynę usunięcia osoby z miejsca przeprowadzania imprezy masowej.

2. Przystępując do usunięcia osoby z miejsca przeprowadzania imprezy masowej, członek służby porządkowej wzywa osobę usuwaną do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i towarzyszy tej osobie aż do granicy miejsca, w którym odbywa się impreza.

3. Członek służb porządkowych może odstąpić od czynności określonych w ust. 1, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia ludzkiego lub ochranianego mienia.

4. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu osoby do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej lub stawiania czynnego oporu:

1) członek służby porządkowej będący pracownikiem agencji ochrony wynajętej do zabezpieczenia imprezy, posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, wyprowadza przy użyciu siły fizycznej osobę, która nie podporządkowuje się wezwaniu, poza granice imprezy masowej,

2) członek służby porządkowej, nieposiadający licencji pracownika ochrony fizycznej, wzywa do przeprowadzenia usunięcia osoby pracownika, o którym mowa w pkt 1, lub zwraca się o pomoc do Policji za pośrednictwem kierownika do spraw bezpieczeństwa.

§ 10. 1. Przebieg czynności, o których mowa w § 7-9, członkowie służby porządkowej dokumentują notatką służbową.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: dane personalne osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności, wskazanie rodzaju dokumentu, na podstawie którego określono tożsamość osoby, oraz jego numeru i serii, określenie czasu, miejsca i rodzaju tych czynności, przyczyn i skutków ich podjęcia, a także imiona i nazwiska członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.

3. Notatka podlega przekazaniu kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, który jest obowiązany udostępnić ją na żądanie Policji.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów działania służb porządkowych organizatora imprezy masowej (Dz. U. Nr 32, poz. 169).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. (poz. 986)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4