Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 51 poz. 441
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
Data ogłoszenia:2003-03-27
Data wejscia w życie:2003-04-11
Data ujednolicenia:2006-09-30

441

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposób rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych, w tym:

1) terminy składania wniosków o umorzenie;

2) terminy dokonywania umorzeń i zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek;

3) wzory rozliczeń z tytułu umorzeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

2) „kredycie” - należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;

3) ,,umorzeniu" -- należy przez to rozumieć umorzenie, na warunkach określonych w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu.

§ 3.1. Kredytobiorca składa w banku pisemny wniosek o dokonanie umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.

2. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, członkowie spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, którym przysługuje umorzenie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3-5 oraz art. 11 ust. 6 ustawy, składają wnioski w spółdzielni, a spółdzielnia jest obowiązana złożyć w banku, w ich imieniu, wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego rachunku kredytowego w banku.

3. Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

4. Kredytobiorca składa wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 kwietnia 1996 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4;

2) art. 10 ust. 1 pkt 2-5, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 6 ustawy -- w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4;

3) art. 11 ust. 3 ustawy - w terminie złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, a jeżeli wniosek ten został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, bieżącej lub następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4.

5. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, kredytobiorca może złożyć jednorazowo wniosek o dokonywanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy w całym okresie spłaty kredytu, z tym że umorzenie jest dokonywane w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

6. Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia wterminie 14 dni od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.

§ 4. Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy został złożony po terminach określonych w § 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się.

§ 5. 1. Bank dokonuje umorzenia:

1) o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy - na dzień podjęcia przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na dzień podjęcia tej decyzji;

2) o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 - na dzień:

a) 31 marca 1996 r. - w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) powiadomienia banku przez spółdzielnię mieszkaniową o ustaniu członkostwa - w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku - w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3-5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień,

d) złożenia przez kredytobiorcę wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy - w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy -- na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w wysokości stanu zadłużenia na ten dzień.

2. Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, po stwierdzeniu wniesienia przez kredytobiorcę spłat kredytu za dany kwartał i kwartały poprzednie, w wysokości określonej w art. 7, 8 i 11 ustawy, a w przypadku kredytobiorcy obciążonego zadłużeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia, bank dokonuje umorzenia, po stwierdzeniu, że kredytobiorca spłacił to zadłużenie.

3. Umorzeniu podlega w pierwszej kolejności zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek.

4. Jeżeli wniosek o zmianę zasad spłaty kredytu został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r., bank dokonuje umorzenia, na dzień złożenia wniosku o to umorzenie, w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy na dzień złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu.

§ 6. Bank dokonuje zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek o kwotę tych odsetek, podlegającą:

1) umorzeniu w ciężar budżetu państwa zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy -- na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu;

2) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy - na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d;

3) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy - na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

§ 7.1. Bank zawiadamia kredytobiorcę o dacie i wysokości dokonanego:

1) umorzenia, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek;

2) zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w § 6.

2. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje zmian w analitycznej ewidencji zadłużenia, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, i uzgadnia stan zadłużenia z bankiem.

3. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana niezwłocznie poinformować członków lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o dokonanych umorzeniach oraz zmniejszeniach stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.

§ 8. Bank, w terminie określonym w umowie, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, w celu przedstawienia kwartalnych rozliczeń i informacji dotyczących przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej rozliczenie umorzeń zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych za dany kwartał, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Do dnia 31 grudnia 2003 r. rozliczenie umorzeń, o którym mowa w § 8, bank przekazuje Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 64, poz. 749 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1280).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 441)

Załącznik 1

Załącznik 2


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, poz. 1090, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058.