Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 174 poz. 1446
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Data ogłoszenia:2005-09-09
Data wejscia w życie:2005-09-24

1446

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej „Komitetem”, działa na posiedzeniach w składzie osobowym określonym w art. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Komitet uchwala kalendarz posiedzeń Komitetu na rok następny na ostatnim w roku posiedzeniu Komitetu.

3. Komitet może wybrać spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przedstawiciel Ministra Finansów -- Przewodniczący Komitetu lub wiceprzewodniczący Komitetu.

5. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Komitetu, o ile zajdzie taka potrzeba.

6. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Komitetu powinny być przekazane członkom Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin przesłania zawiadomień może być krótszy przy zwoływaniu dodatkowych posiedzeń, o których mowa w ust. 5.

§ 2. Czynności określone w § 1 ust. 6 oraz obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu wykonuje Sekretariat.

§ 3. 1. Do ważności uchwał Komitetu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o posiedzeniu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków Komitetu, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2.  Komitet podejmuje uchwały jednogłośnie w przypadkach opiniowania wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu łącznych zobowiązań, o którym mowa w art. 5a ustawy.

3.  Jeżeli Komitet nie osiągnie jednomyślności w przypadku, o którym mowa w ust. 2, rozpatrzenie danego wniosku lub zlecenia zostaje przesunięte na kolejne posiedzenie Komitetu, które powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ostatniego posiedzenia. W przypadku ponownego braku jednomyślności uchwała może zostać podjęta większością 3/4 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu.

§ 4. 1. Wnioski o ubezpieczenie eksportowe i zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, wraz ze stanowiskiem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Korporacją”, zawierającym jednoznaczną rekomendację dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także ocenę stopnia ryzyka finansowego, są przekazywane przez Korporację do Sekretariatu Komitetu nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Komitetu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Komitetu niezwłocznie przesyła członkom Komitetu.

§ 5. Projekty uchwał dotyczące:

1) szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

2) określenia uprawnień Korporacji w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczeń eksportowych i udzielania gwarancji ubezpieczeniowych,

3) klasyfikowania krajów w zależności od stopnia ryzyka

-- wnosi Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek Korporacji.

§ 6. 1. Z posiedzeń Komitetu są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie Komitetu.

2. W sprawach dotyczących ustawowych zadań Komitetu podjęte przez Komitet uchwały, podpisane przez Przewodniczącego Komitetu, są przekazywane Korporacji w ciągu 5 dni roboczych przez Sekretariat Komitetu.

§ 7. Komitet jest obowiązany do niezwłocznego rozpatrywania pisemnych informacji Zarządu Korporacji o możliwych zagrożeniach powstania szkód, wynikających z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych.

§ 8. 1. Komitet może zlecać ekspertom lub zespołom roboczym przygotowanie opracowań dla Komitetu.

2. W związku z opiniowanymi wnioskami o ubezpieczenie eksportowe i zleceniami udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych Komitet może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji.

§ 9. Komitet zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Korporacji, obejmujące informacje zawarte w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy, które Korporacja przedstawia Komitetowi w terminie do dnia 20 kwietnia następnego roku.

§ 10. Sprawozdanie z działalności Komitetu jest przyjmowane większością 3/4 głosów wszystkich członków Komitetu.

§ 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest Minister Finansów.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 69, poz. 440).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka